Kringkastingsloven

Den innholdsmessige reguleringen av kringkasting av radio og tv, samt audiovisuelle bestillingstjenester følger av lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven).

Loven inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å drive kringkasting (konsesjonsplikt), regler om reklame, sponsing og produktplassering, videresendinger i kabelnett, formidlingsplikt og overordnede bestemmelser om organiseringen av NRK.

Forvaltning av kringkastingsloven er i all hovedsak delegert til Medietilsynet. Hvis du bryter kringkastingsloven, eller forskrifter til den, kan Medietilsynet ilegge deg et gebyr. Lovbruddet kan være konsesjonsplikt, opptak av program, opplysningsplikt, reklame med mer.

Se lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Lover er gjerne ganske generelle. Derfor overlater Stortinget til forvaltningsapparatet å utdype innholdet i en lov.

En forskrift inneholder utfyllende regler i forhold til teksten i selve loven. Alle forskrifter hører til en lov. Vi sier at forskriften er hjemlet i loven. Som tillegg til Kringkastingsloven kommer kringkastingsforskriften. I denne finnes blant annet et eget kapittel (7) som regulerer lokalkringkasting.

 Se forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester
 Se forskrift om Forskrift om endring i forskrift om kringkasting fra 2008