Ansvarlig redaktør

Ansvarlig redaktør har det faglige, etiske og det rettslige ansvaret for innholdet i et medium. Redaktøren kan delegere sin myndighet til andre når det gjelder praktisk utførelse av jobben, men kan aldri delegere det endelige ansvaret for mediets innhold.

Ansvaret gjelder alt innhold herunder også annonser. Redaktøren er bindeleddet mellom utgiveren, altså styret i mediebedriften, og de redaksjonelle medarbeiderne. Ingen andre enn redaktøren kan instruere redaksjonen.

Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Ansvarshavende redaktørs retningslinjer er trukket opp i Redaktørplakaten og prinsippene er også lovfestet (lov av 13. juni 2008 om redaksjonell fridom i media). Ansvarshavende redaktør er ansvarlig overfor straffeloven på vegne av mediet og dets medarbeidere.

http://www.lokalradio.no/ressurssenter/medieetikk/redaktorplakaten/
http://www.lokalradio.no/ressurssenter/medieetikk/mediefridomslova/
http://www.lokalradio.no/ressurssenter/lover-og-regler/kringkasting/kringkastingsloven/

Redaktørens ansvar i henhold til Straffeloven
I Norge ligger det endelige ansvaret for et mediums innhold hos ansvarlig redaktør som en følge av «det særlige redaktøransvar» i straffeloven § 269, der redaktøren gjøres ansvarlig for alt publisert innhold uavhengig av om redaktøren selv har sett eller godkjent innholdet før publisering.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-9#%C2%A7269

Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester
I kringkastingsforskriftens § 7-8 om Ansvarlig redaktør, ansvar for sendingene heter det at sending kan bare skje når navnet på en redaktør som nevnt i straffelovens § 269 er meldt til Medietilsynet. Konsesjonæren skal ved sendingens begynnelse og slutt eller minimum to ganger per døgn opplyse om hvem som sender og hvem som er ansvarlig redaktør for sendingen.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-02-28-153