Lokalradio og beredskap

NRK og Norsk Lokalradioforbund fremforhandlet våren 2018 en ny avtale om å benytte lokalradioene for å komme ut med krisekommunikasjon. Avtalen regulerer forholdet mellom NRK og lokale radiostasjoner til oppfyllelse av forpliktelser etter gjeldende lover- og forskrifter o strekker seg ut 2022.

Avtalen sikrer at NRK i en krisesituasjon også vil kunne nå frem til alle de som lytter til lokalradio. Det er kringkastingslovens § 2-4 som gir hjemmel for at kringkastere skal sende meldinger fra statsmyndigheter når det har vesentlig betydning, og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 1-7. § 1-7 sier at et departement eller den statsmyndighet det har gitt fullmakt (her politi og fylkesmann), kan kreve en melding sendt i kringkastingssending eller i lokalkringkastingssending på visse vilkår.

Med på avtalen er også Norkring og Telenor. Tidligere var også Justis- og beredskapsdepartementet deltaker, men de har konkludert at forholdet mellom staten og kringkasterne er tilstrekkelig ivaretatt i lov- og forskrift, og at det derfor ikke er nødvendig at departementet er avtalepart.

Det betyr enkelt at lokale radiostasjonen gjennom lovverket og konsesjon er forpliktet til å fungere som en beredskapskanal.

Norsk Lokalradioforbund er etter avtalen ansvarlig for å peke ut beredskapsradioer blant sine medlemmer, slik at en melding vil få bredest mulig dekning i et hvert geografisk område. Forbundet er også pliktig til å ajourføre oppdaterte kontaktlister som distribueres til NRK og statsmyndigheter. Listen distribueres også på oppfordring til fylkeskommuner og kommuner.

Kriteriene for oppnevnelse som beredskapsradio er at radiostasjonen driver redaksjonell virksomhet, har daglig bemannede sendinger og et visst antall sendetimer i løpet av et døgn.

Beredskapsradioenes forpliktelser:
Samarbeidsavtalen regulerer forholdet mellom NRK og lokale beredskapsradioer ved lokale og regionale kriser og katastrofer, samt ved nasjonale sikkerhetspolitiske kriser, beredskap og krig. Med krise eller katastrofe menes i avtalen en situasjon der myndighetene lokalt eller regionalt trenger å gi innbyggerne ekstraordinær og rask informasjon for å redde menneskeliv og/eller forhindre skader med vidtrekkende alvorlige konsekvenser for samfunnet. Den ansvarlige leder for håndteringen av en aktuell krise – sentral statsmyndighet, politimester eller fylkesmann – skal varsle nærmeste distriktskontor i NRK, NRK Sápmi eller NRKs Dagsnyttredaksjon i Oslo og de avtalefestede lokalradiostasjoner. Varsling av lokal‐ og riksradiostasjoner skal skje gjennom en til enhver tid oppdatert kontaktliste for stasjonene.

Lokal‐ og riksradiostasjonene som omfattes av denne samarbeidsavtalen er ansvarlige for å planlegge og legge til rett for at samarbeidsavtalens intensjon om videreformidling av NRKs program, lar seg gjennomføre. Det skal være teknisk mulig å videreformidle NRKs program samtidig og uendret på lokal‐ og riksradiostasjonene i ulike krisesituasjoner. Det nødvendige tekniske utstyr anskaffes og vedlikeholdes av alle stasjoner som omfattes av denne samarbeidsavtalen.

Ved samsending mellom NRK og en eller flere lokale og/eller nasjonale stasjoner, er det NRK som har det redaksjonelle ansvar.

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Disse testene innebærer at alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt og påfølgende distriktsnyheter samtidig og uendret på sine frekvenser.

Her kan du se oversikt over lokale beredskapsradioer

Lokalradiostasjoner som blir oppnevnt som formell beredskapsradio, må sørge for å sette seg inn i avtalevilkårene og informere ansatte og medarbeidere. Den enkelte stasjon må sørge for å løpende melde eventuelle endringer i kontaktinformasjon.