Søk om medlemskap

Velkommen til å søke medlemskap i Norsk Lokalradioforbund. Medlemskap kan søkes av enhver som har konsesjon for drift av lokalradio, kringkastingsselskaper, individer og organisasjoner. Medlemskap kan søkes av lovlige selskaper, av myndige personer og andre virksomheter som vurderes som relevante i forhold til Norsk Lokalradioforbunds formål.

Ordinære medlemmer skal inneha konsesjon for drift av lokalradio. Dersom et selskap driver flere konsesjoner, kan ikke selskapet, men hver enkelt av konsesjonene har rett til medlemskap i NLR. Lokalradiokonsesjonærer kan ikke inneha assosiert eller indirekte medlemskap.

Assosierte medlemmer skal møte ett eller flere av følgende kriterier. Drive periodisk kringkastingsvirksomhet lokalt eller regionalt. Produsere og/eller levere programmateriale for videresending av lokale medier eller på annen måte anses relevant i forhold til Norsk Lokalradioforbunds formål. Norsk Lokalradioforbund forbeholder seg retten til å avslå søknad på saklig grunnlag. Avslag på søknad om medlemskap kan ankes til Landsmøtet, som fatter endelig vedtak. Ny søknad kan sendes seks måneder etter avslag i styret.

Medlemsforpliktelser:
Alle medlemmer forplikter seg til å etterleve forbundets vedtekter og etiske regler samt de retningslinjer som følger av organisasjonens medlemskap i andre presseorganisasjoner. Merk at gjennom forbundets assosierte medlemskap i presseforbundet forplikter NLRs medlemmer seg både til Vær-Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Medlemmene plikter å opptre lojalt i forhold til de vedtak styret fatter og i forhold til andre medlemmer. Sende årlig regnskap og annen relevant informasjon om virksomhetene til utvikling av bransjedokumentasjon. Betale kontingent og andre forpliktelser pålagt av landsmøtet eller som følge av betalbare ytelser fra NLR.

Kontingent og betalingsbetingelser:
Kontingentens kriterier og størrelse fastsettes av Landsmøtet. Kontingentsatsene beregnes i forhold til en rammemodell basert på forrige års omsetning. Medlemskapet gjelder fra det er registrert og kontingent er betalt. Kontingent til forbundet forfaller ved innmelding eller innen utgangen av januar.

Har du ytterligere spørsmål om medlemskap, ta kontakt sekretariatet:

PÅL LOMELAND
paal@lokalradio.no
+47 22 40 27 20
+47 971 868 49

Velg medlemskapstype: *

Informasjon om søker

Velg fylke: *

LAST OPP STASJONSLOGO *

Velg distrbusjonsform(er): *

FMWEBDABPodcastAnnet

Ansvarlig redaktør

Konsesjonærens kontaktperson

Søknadsansvarlig

Vi er inneforstått med medlemsforpliktelser og retningslinjer.

Vi er kjent med Norsk lokalradioforbunds vedtekter og fyller forutsetningene for medlemskap, jmf. vedtektenes § 3.