Illustrasjon: Pål Lomeland
Mediepolitikk

21 millioner til tilskuddsordningen i 2021

Regjeringen foreslår å sette av 21 millioner kroner til tilskuddsordningen for lokale lyd og bildemedier neste år. Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett for 2021. 

Rent konkret er det satt av 21, 053 millioner kroner til tilskuddsordningen i 2021. Det er en liten økning fra forrige budsjett. Når statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram var det tilsvarende beløpet 20,4 millioner kroner.

Medietilsynet vil senere lyst ut muligheten til å søke om tilskudd fra denne ordningen for neste år.

Ellers er det lite som står om hverken radio eller lokalradio i årets statsbudsjett, selv om FM-forlengelse er nevnt.

Utdrag for statsbudsjettet:

FM etter 2021 og lokalradio

FM-sendingene fra de riksdekkende radioaktørene Radio Norge, P4 og NRK ble avviklet etter en regionvis plan i 2017. Lokalradioer utenfor de store byene har anledning til å fortsette å sende på FM ut 2021. I Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand. Mediepolitikk for ei ny tid varslet regjeringen at den ville komme tilbake til Stortinget i løpet av 2019 om vilkårene for en eventuell ytterligere forlengelse av FM-konsesjoner for lokalradio etter 2021. På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet
saken.

Medietilsynet oversendte i mai 2019 en rapport til departementet om lokalradio på FM. I rapporten anbefaler tilsynet at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges med fem år, til 31. desember 2026. Tilsynet begrunner dette med hensynet til blant annet lokalradioenes viktige betydning for det norske mediemangfoldet, og det faktum at mesteparten av inntektene til lokalradioene kommer fra FM-virksomheten.

Departementet legger til grunn at lokalradioene trenger mer tid til å gjennomføre den digitale overgangen og at en midlertidig forlengelse av konsesjonene vil ha positive økonomiske virkninger for lokalradioene. På bakgrunn av dette har  departementet bedt Medietilsynet om å sette i
gang et arbeid for at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges både i og utenfor slukkeområdene i fem år, fra 1. januar 2022 til 31. desember 2026.

Videre har Medietilsynet anbefalt en midlertidig utvidelse av tilskuddsordningen for lokale lydog bildemedier. Medietilsynets evaluering i mai 2019 konkluderte med at støttetaket var for lavt, og at ordningen derfor burde notifiseres slik at en får mulighet til å heve taket.

Departementets forslag til endringer har vært på høring. Her foreslo Kulturdepartementet å åpne for driftstilskudd til
digitalisering av lokalradio, og at det generelle tilskuddstaket i forskriften heves til 1,5 millioner kroner per foretak per år. I tillegg ble det foreslått en justering av dagens kriterier for investeringstilskudd til digitalisering og nye kriterier for driftstilskudd til digitalisering. Høringen ble avsluttet 4.
september 2020. Endringene må notifiseres til og godkjennes av ESA før iverksettelse. Kulturdepartementet tar sikte på å sende notifikajonen til ESA i løpet av september 2020.

Utdrag fra statsbudsjettet om Riksblokk 2: 

Kulturdepartementet har gitt Medietilsynet i oppdrag å kunngjøre en anleggskonsesjon til bruk for digitalradio for frekvensressursen Riksblokk II, etter at Norkring leverte tilbake sine tillatelser i Riksblokk II. Frekvensressursen utlyses i tråd med føringene fra Stortingets behandling av
Meld. St. 8 (2010–2011) Digitalisering av radiomediet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet et tilsvarende oppdrag knyttet til kunngjøring av en frekvenstillatelse for Riksblokk II. Tillatelsene vil gjelde for perioden fram til 31. desember 2031.

Andre utdrag fra statsbudsjettet med relevanse for radio: 

Samlet foreslås et tilskudd til driften av Norsk
rikskringkasting AS på om lag 5 879 mill. kroner i
2021.

NRK har en markedsandel på 65 pst. i radiomarkedet.

I tillegg har NRK inngått en avtale med  Norsk Lokalradioforbund om å benytte lokalradioene for å komme ut med krisekommunikasjon. Avtalen regulerer forholdet mellom NRK og lokale radiostasjoner til oppfyllelse av forpliktelser etter gjeldende lover og forskrifter.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar