Trine Skei Grande Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Forlengelse av FM kommer i en egen stortingsmelding

Det er ikke avgjort om lokalradioene skal få fortsette på FM etter 2021. Dette punktet var ikke med da kulturminister Trine Skei Grande la fram den etterlengtede mediemeldingen i dag. Men, det er en god nyhet for lokalradio! 

Det var mange som hadde håpet på en rask avklaring, men Regjeringen ved Skei Grande varsler at de vil komme tilbake til Stortinget i 2019 med en egen sak om vilkårene for en eventuell forlengelse av FM-konsesjoner for lokalradio etter 2021.

Men, i meldingen kan vi blant annet lese at Kulturministeren har fått med seg Norsk Lokalradioforbunds argumenter om at FM fortsatt er det beste økonomiske fundamentet for mange lokalradioer.

Leder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Skretting, ser positivt på dagens signaler fra Kulturdepartementet:

– Først og fremst er det godt å lese at departementet har lyttet til lokalradioene i spørsmålet om forlengelse av dagens FM-konsesjoner, og at det er inntatt i meldingen at dette arbeidet er iverksatt. Vi er takknemlige for det, selv om bransjen nok hadde håpet å få behandlet spørsmålet allerede denne våren. Bransjen venter nå spent på utredningen fra Medietilsynet. Vi mener konsesjonsforlengelse til 2031 er veien til å sikre lokalradioene plass i fremtidens mediemangfold, sier Skretting.

På den annen side kommer det en gladmelding for lokalradioene som mottar støtte fra tilskuddsordningen for lyd og bildemedium. Kulturdepartementet er enig med Norsk Lokalradioforbundet i at det er et problem med at taket på støtte er satt til 200 000 euro på tre år.

– Departementet har sett i verk ein prosess med sikte på å notifisere støtteordninga for lokale lyd- og biletmedium for ESA, slik at taket på støtta til enkeltaktørar kan hevast, står det i meldingen.

Ellers handlet denne meldingen som ventet mest om NRK og avisene. Det er likevel mye bra i meldingen, mener lokalradioforbundets leder, Aslak Skretting:

– Her var det mye bra å lese om viktigheten av lokale medier som del av det norske mediemangfoldet og økt lokal støtte. Nå blir det viktig at politikerne i dette arbeidet viser at de klarer å hensynta alle mediene, ikke bare avisene, sier Skretting og fortsetter:

– Vi er helt enige i at det er et stort behov for å modernisere den mediestøtten vi har i dag. Når man nå skal ta fatt på dette arbeidet blir det viktig å tar inn over seg den medievirkeligheten vi har i dag der alle mediene, også lokalavisene, satser flermedialt. Fremtidens mediestøtte må være plattformnøytral, slik at vi får fremmed god lokal journalistikk, uavhengig av plattformen det skal publiseres eller distribueres på.»

Dette er det som konkret står i Mediemeldingen angående lokalradio:

7.5 Lokalradio

7.5.1 Framtidig FM-distribusjon

Ved behandlinga av stortingsmeldinga9 som la rammene for lokalradio i samband med digitalisering av radiomediet, bestemte Stortinget at «[l]okalradiokonsesjonane som held fram på FM etter digitaliseringa av det riksdekkjande radionettet, blir forlengde med fem år etter 2017, dvs. til 31. desember 2021».

Norsk Lokalradioforbund ønskjer at framtidige rammevilkår skal bli meir føreseielege, og meiner at ein så tidleg som mogleg bør bestemme at lokalradio bør halde fram på FM etter 2021 – fortrinnsvis til 2031, som er tidspunktet då dei gjeldande DAB-konsesjonane går ut. Lokalradioforbundet opplyser at lokalradioane er optimistiske med tanke på digitalisering, men viser til at det er dyrt å drive lokalradio i DAB-nettet, særleg i tynt folkesette område der det er få lokalradioaktørar som kan dele på kostnadene. Dei aller fleste stader er FM-sendingar framleis det økonomiske fundamentet for å drive lokalradio. Det kan vere ønskjeleg å opne for at lokalradioane utanfor storbyane kan halde fram på FM nokre år utover 2021 òg, men ein bør hente inn meir fakta om økonomiske og regulatoriske rammevilkår og om statusen for digitaliseringa av lokalradio før Stortinget tek stilling til spørsmålet. Departementet har derfor bedt Medietilsynet om å kartleggje rammevilkåra for drift av lokalradio og vurdere om det er grunnlag for å forlengje FM-konsesjonar etter 2021, og på kva slags vilkår ei eventuell forlenging bør bli gitt. Departementet tek sikte på å komme tilbake til Stortinget om saka i 2019.

7.5.2 Tilskotsordninga til lokale lyd- og biletmedium

Tilskotsordninga blir løyvd over budsjettramma til Kulturdepartementet og forvalta av Medietilsynet. Midlane blir tildelte etter innstilling frå eit fagutval som består av ekspertar på lokalradio. Av ei samla ramme på 19,4 millionar kroner i 2018 blei vel 6,5 millionar kroner gitt som investeringstilskot til å byggje ut digitale radionett, mens 3,4 millionar kroner gjekk til digitaliseringsprosjekt i lokalradioane.

Medietilsynet vurderer det slik at ordninga har bidrege til at bransjen har tatt i bruk DAB-teknologien raskare og i større omfang enn det som hadde vore mogleg utan ei slik særskild prioritering. Norsk Lokalradioforbund er i hovudsak nøgd med ordninga og meiner at ho i stor grad bestemmer tempoet på utbygging av DAB for lokalradio.

Tilskot som blir gitt under denne ordninga, er å rekne som statsstøtte etter EØS-retten. Reglane for statsstøtte tillèt at staten gir maksimalt 200 000 euro til enkeltaktørar over ein treårsperiode (såkalla bagatellmessig støtte). Dersom ein skal gi meir enn 200 000 euro over tre år, må ordninga først meldast til og godkjennast av EFTA sitt overvakingsorgan, ESA. Utfordringa i dag er at fleire aktørar har nådd grensa på 200 000 euro, slik at utbyggingsprosjekt som fagutvalet i utgangspunktet definerer som gode, må avvisast eller utsetjast.

Medietilsynet har i ei evaluering av støtteordninga frå mai 2018 sagt at støttetaket er for lågt, og at ordninga derfor bør notifiserast slik at ein får høve til å heve taket. Det samsvarer med korleis lokalradioforbundet ser på saka.

Departementet har sett i verk ein prosess med sikte på å notifisere støtteordninga for lokale lyd- og biletmedium for ESA, slik at taket på støtta til enkeltaktørar kan hevast.

Boks 7.2 Lokalradio

Regjeringa vil komme tilbake til Stortinget i 2019 om vilkåra for ei eventuell forlenging av FM-konsesjonar for lokalradio etter 2021.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Det er nesten for lite lokalradio. Her på Nordmøre er vel bare Kristiansund og det er for lite mener jeg. Fredagskveldene er jo en veldig bra sending med god gammel musikk. Skulle vært en kanal til med bare musikkprogrammer.