Foto: Pål Lomeland
Mediepolitikk

Gode og dårlige nyheter fra Stortinget

Kulturkomiteen på Stortinget ville ikke bli med på forslaget fra Senterpartiet om å forlenge lokalradioenes konsesjoner til 2031. Men, det ser ut til å gå mot en forlengelse likevel, skal vi tro innstillingen fra komiteen.

Politikk kan være komplisert og enklere blir det ikke når to saker blir slått sammen til en.

Kulturkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling både om mediemeldingen og om forslaget fra Sp om lokalradio til 2031.

Alle var enige om at lokalradio er et viktig bidrag til mediemangfoldet, men flertallet ville likevel ikke innstille på at lokalradio skal få forlenget sine konsesjoner i denne omgang.

– Komiteen vil understreke at lokalradio utgjør en viktig del av mediemangfoldet i Norge. Med sitt innholds- og aktørmangfold og store eiermessige spredning, tilfører lokalradioene medietilbudet i Norge bredde, variasjon og valgmuligheter. Lokalradioene bidrar til nyhetsdekning, underholdning og informasjon i ulike miljøer og har ofte rollen som meningsbærende opponent til lokalavisa. Enkelte steder er lokalradioen den eneste stemmen i lokaldemokratiet, heter det i innstillingen, som du kan lese mer fra nedenfor.

Hva som ble utfallet av behandlingen kommer godt fram i dette utdraget i innstillingen:

– Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, støtter anbefalingen som ligger i stortingsmeldingen og ser frem imot en sak til behandling i Stortinget om forlengelse av FM-konsesjonene for lokalradio utenfor storbyene. Dette flertallet vil i dette arbeide anbefale regjeringen å ta hensyn til anbefalingene fra Medietilsynet.

Medietilsynet anbefalte altså en forlengelse til 2026 og en utvidelse av støtteordningen for lokalradio. De partiene som ikke er nevnt i avsnittet over er på ingen måte imot dette, men SV og Sp legger fram en mindretallsinnstilling om at det nå skal bestemmes at lokalradio skal få være på FM til 2031.

For å konkludere: Det er flertall blant politikerne for å la lokalradio fortsette på FM i minst 5 år til. Det er opp til Stortinget å avgjøre saken.

Her er hele saken:

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen forlenge dagens FM-konsesjoner for lokalradio ut 2031, tilsvarende utløpstiden for lokalradioens digitale konsesjoner.»

Komiteens merknader

Komiteen viser til representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Geir Pollestad, Heidi Greini, Geir Adelsten Iversen og Nils T. Bjørke om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett. I forslaget ber forslagstillerne regjeringen forlenge dagens FM-konsesjoner for lokalradio ut 2031, tilsvarende utløpstiden for lokalradioens digitale konsesjoner.

Komiteen viser til Prop. 1 S (2018–2019) der et flertall bestående av samtlige partier, bortsett fra Senterpartiet, stilte seg bak følgende merknad:

«Komiteens flertall ber regjeringen komme tilbake med en sak til Stortinget der man vurderer å forlenge FM-konsesjonene for lokalradioer utenfor storbyene til 2031.»

Senterpartiet viste i sin merknad til eget representantforslag, jf. Dokument 8:40 S (2018–2019).

Et annet flertall bestående av alle partier, bortsett fra Kristelig Folkeparti, stilte seg også bak følgende merknad:

«Et annet flertall konstaterer at lokalradioene gir et stort og viktig radiotilbud til befolkningen, og at de bidrar til et mediemangfold blant annet med dekning av lokale nyheter, samfunnsdebatt og kultur. Det er derfor viktig å legge opp til en politikk som legger til rette for sterkere og livskraftige lokalradioer.»

Komiteen viser til at Dokument 8:40 S (2018–2019) ble fremsatt i Stortinget 14. november 2018. Komiteen vil understreke at lokalradio utgjør en viktig del av mediemangfoldet i Norge. Med sitt innholds- og aktørmangfold og store eiermessige spredning, tilfører lokalradioene medietilbudet i Norge bredde, variasjon og valgmuligheter. Lokalradioene bidrar til nyhetsdekning, underholdning og informasjon i ulike miljøer og har ofte rollen som meningsbærende opponent til lokalavisa. Enkelte steder er lokalradioen den eneste stemmen i lokaldemokratiet. Lokalradio fremmer lokal identitet, språk og kultur. Den er ellers viktig som et sosialt samlingspunkt og i folkeopplysnings øyemed. Mediemangfoldet berikes i tillegg ved den delen av lokalradioene som kalles nisjeradioer, slik som livssynsradioer, studentradioer og radio for særinteresser av ulike slag. Et nisjeinnhold vil ofte ikke kunne ivaretas av nasjonale kringkastere.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er skuffet over at det ennå ikke er avklart om lokalradioene kan fortsette å sende på FM-nettet ut over 2021. Arbeiderpartiet er klar over at regjeringen har bedt Medietilsynet utrede saken, men understreker at det er viktig at lokalradioene raskest mulig får en avklart og forutsigbar situasjon.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, ser at departementet skriver at det kan være ønskelig å åpne for at lokalradioene utenfor storbyene kan fortsette på FM noen år utover 2021, men at de mener det må innhentes mer fakta om økonomiske og regulatoriske rammevilkår. Videre sies at de ønsker en oppdatert status for digitalisering av lokalradioene før Stortinget tar stilling til spørsmålet. Medietilsynet har fått i oppdrag å kartlegge rammevilkårene for driften av lokalradio og å vurdere om det er grunnlag for å forlenge FM-konsesjonene. Medietilsynet la frem sin anbefaling 8. mai 2019. Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget i løpet av 2019 med en sak.

Flertallet viser til Medietilsynet sine anbefalinger om at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges både i og utenfor slukkeområdene i fem år, til og med 31. desember 2026. Videre ber de om en vurdering av en midlertidig utvidelse av tilskuddsordningen til lokale lyd- og bildemedier, slik at ordningen også omfatter driftsstøtte til digitalisering. Medietilsynet anbefaler også at det innføres noen ulike rammebetingelser for lokalradio i og utenfor slukkeområdene i den nye forlengelsesperioden. Tiltak som anbefales er blant annet totalforbud mot å sende reklame i slukkeområdet, samtidig som reglene om inntekts- og utbyttebegrensning oppheves. Videre et nytt konsesjonsvilkår i slukkeområdet om at konsesjonæren selv må bruke konsesjonen, samtidig som eksisterende sam- og videresendingsforbud oppheves. Det anbefales at det heller ikke tildeles nye konsesjoner, og at det ikke skal være anledning til å overdra konsesjonene til andre, i slukkeområdene.

Flertallet merket seg at Norsk lokalradioforbund i høringen komiteen avholdt 6. mai 2019 uttalte at de ønsker en forlengelse av eksisterende konsesjoner og ikke en nyutlysning. De uttalte videre at de er villig til å akseptere en kortere forlengelse enn til 2031, dersom dette kan bidra til at man slipper en ny konsesjonsrunde.

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, støtter anbefalingen som ligger i stortingsmeldingen og ser frem imot en sak til behandling i Stortinget om forlengelse av FM-konsesjonene for lokalradio utenfor storbyene. Dette flertallet vil i dette arbeide anbefale regjeringen å ta hensyn til anbefalingene fra Medietilsynet.

Dette flertallet ser at Medietilsynet og Nkom i brev til Kulturdepartementet 10. oktober 2018 understreker behovet for streng håndheving av lokalradioenes konsesjonsvilkår etter dagens lovverk. Dette flertallet vil understreke betydningen av å håndheve dagens regelverk tydelig frem til Stortinget har behandlet sak om forlenget FM-konsesjon og forslagene som ligger i Medietilsynets anbefalinger.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at lokalradioene er et viktig ledd i ulike kommuners beredskapsapparat. De fungerer som informasjonskanal når det oppstår akutte situasjoner. En del av lokalradioene har også ansvar for å videreformidle nasjonale beredskapsmeldinger fra NRK. At de fleste lokalradioer sender på FM-nettet, gjør derfor at deres meldinger kan tas inn av de som benytter FM-radio og ikke kan nås via DAB-radio.

Disse medlemmer viser til at Norsk Lokalradioforbund mener at den korte konsesjonsperioden på FM-nettet er en stor hemsko for lokalradiobransjen. Lokalradioene lever i all hovedsak av inntektene de får fra sine radiosendinger. Dette er inntekter fra FM-sendinger som i stor grad bidrar til de investeringene lokalradioene kan gjøre, som bl.a. gjelder egne midler som må reises for å komme seg på DAB. At FM-konsesjonene kan gå ut i 2021, gjør at lokalradioene mangler forutsigbarhet, og skaper stor usikkerhet både når det gjelder å investere i videre drift samt investering i DAB.

Disse medlemmer er glad for at Medietilsynets vurderinger er i samsvar med det deres respektive partier har tatt til orde for – konsesjon for lokalradio på FM- nett bør forlenges. Imidlertid mener disse medlemmer at konsesjonsperioden bør forlenges til 2031, i tråd med det lokalradiobransjen ber om, og opprettholder med dette sitt opprinnelige forslag fremmet i representantforslaget.

På denne bakgrunn fremmer komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen forlenge dagens FM-konsesjoner for lokalradio ut 2031, tilsvarende utløpstiden for lokalradioens digitale konsesjoner.»

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar