Foto: Pixabay
Mediepolitikk

Litt mer til lokalradio

Det er ingen dramatiske nyheter for lokalradio i forslaget til statsbudsjett for 2022. Men, det er satt av litt mer penger til tilskuddsordningen. 

Regjeringen har satt av 21,6 millioner kroner til tilskudd for lyd og bildemedier i 2022. Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Det ble for 2021 satt av 21,0 millioner kroner, så det betyr at potten økes med 600 000 kroner. Dette skal gå til både digitalisering av lokalradio, programprosjekter og kompetansehevende tiltak m.m.

For 2021 ble det søkt om støtte for mer enn 62 millioner kroner fra lokalradioer, lokal-TV og podkast-produsenter.

Det kommer vesentlig mer penger til NRK og avisene. Regjeringen foreslår å videreføre de økonomiske rammene som Stortinget har satt for den direkte mediestøtten og NRK for perioden 2020–2022.

Det foreslås å bevilge 443 mill. kroner til ordningene under den direkte mediestøtten og at tilskuddet til NRK settes til 6 002 mill. kroner (ekskl. tilskudd til merverdiavgift).

Et helt kapittel om lokalradio

I Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett finner vi følgende om lokalradio etter 2021:

FM-sendingene fra de riksdekkende radioaktørene Radio Norge, P4 og NRK ble avviklet etter en regionvis plan i 2017.

Lokalradioer utenfor de store byene har anledning til å fortsette å sende på FM ut 2021. I Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand. Mediepolitikk for ei ny tid, jf. Innst. 365 S (2018–2019), varslet regjeringen at den ville komme tilbake til Stortinget i løpet av 2019 om vilkårene for en eventuell ytterligere forlengelse av FM-konsesjoner for lokalradio etter 2021.

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet saken. Medietilsynet oversendte i mai 2019 en rapport til departementet om lokalradio på FM.

I rapporten anbefalte tilsynet at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges med fem år, til 31. desember 2026.

I mai 2021 sendte departementet på høring forslag til endringer i kringkastingsforskriften, samt forslag om endrede konsesjonsvilkår som skal gjelde ved en midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM i fem år fra 2022 til og med 2026.

Høringen ble avsluttet 17. juni 2021. Departementet tar sikte på å fastsette nye rammevilkår for forlengelsesperioden i løpet av høsten 2021.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.