Leder av Mediemangfoldsutvalget, Knut Olav Åmås overleverer sin utredning til Kulturminister Linda Hofstad Helleland (Foto: Pål Lomeland)
Mediepolitikk

Lokalradio utelatt fra utredning om mediemangfold

Mens det foreslås å øke støtten til lokalaviser med begrunnelse i deres viktige rolle for mediemangfoldet, er ikke lokalradio nevnt med ett ord i Mediemangfoldsutvalgets rapport som ble fremlagt tirsdag. Vi skal høre fra oss i høringsrunden, det må være likebehandling mellom lokalavis og lokalradio, sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund Svein Larsen.

Leder i utvalget Knut Olav Åmås leverte i dag fra seg deres offentlige utredning til Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Et samlet utvalg foreslår flere endringer i de virkemidlene staten har på mediefeltet i dag og kommer med en rekke fremlegg til nye tiltak med en samlet kostnadsramme på mellom 743 og 843 millioner kroner årlig.

Som grunnlag for sitt forslag trekkes det frem at det er viktig å sikre tilgang på viktig journalistikk i en spesielt turbulent og endringspreget mediesituasjon. Samtidig understreker utvalget at norske politikere så raskt som mulig må endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene for de offentlige ordningene i et mye høyere tempo enn hittil.

Mediemangfoldsutvalget
Medlemmer av Mediemangfoldsutvalget under fremleggelse av deres rapport. (Foto: Pål Lomeland)

Utvalgets medlemmer:
Leder: Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord (Oslo)
Ellen Altenborg, siviløkonom, konsulent og dr. oecon (Bærum/Arendal)
Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media (Sandnes)
Hildegunn Soldal, teknologi- og utviklingsdirektør i Dagbladet (Oslo)
Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB (Bergen)
Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen (Oslo)
Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV2 (Bergen)
Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK (Oslo)
Randi Øgrey, leder i Mediebedriftenes Landsforening (Oslo)
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø Blad (Bø i Telemark)

Utvalgets mandat
Utvalget skal vurdere hva statens mål for mediemangfoldet bør være, og beskrive sentrale utviklingstrekk på mediefeltet og hvordan disse påvirker mediemangfoldet Utvalget skal vurdere det samlede norske tilbudet med særlig fokus på to områder: nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, samt allmennkringkastere og deres betydning for Norges språk og kultur. Med utgangspunkt i sin analyse skal utvalget vurdere hvordan statens økonomiske virkemiddelapparat, herunder produksjonstilskuddsordningen og kringkastingsavgiften, best kan innrettes for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale og stimulere til et mangfoldig medietilbud.

Utvalget skal bl.a. vurdere behov, omfang og offentlig finansiering av allmennkringkasting og nyhets- og aktualitetsmedier. Utvalget kan også vurdere regulatoriske virkemidler dersom dette er relevant. Utvalget må innhente opplysninger om bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet i aktuelle europeiske land. Utvalget må vurdere om utvalgets forslag vil reise problemstillinger knyttet til EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte.

Utvalget kan innhente andre nødvendige del-utredninger og skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag. Utvalgets forslag skal ta utgangspunkt i uendret ressursbruk på området samlet sett, men det kan også fremmes forslag om økt eller redusert ressursbruk. Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september 2015. Mediemangfoldsutvalget skal levere sin utredni

Endringer i pressestøtten og midlertidige stimuleringstiltak
Blant de mest vesentlige forslagene kan nevnes utvidelse av momsfritak til alle nyhets- og aktualitetsmedier, et tidsavgrenset fritak fra arbeidsgiveravgift for nyhetsbaserte norske medieselskaper og videreføring av produksjonstilskuddet til norske aviser. For sistnevnte er det foreslått en del endringer. Blant annet vil lokale medier motta et minstetilskudd på 750 000 kroner (1 295 000 for nordnorske aviser). For å kompensere for dette er det foreslått utfasing av det særskilte tilskuddet til nummer to-avisene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Disse avisene skal få tilskudd etter de samme satsene som de øvrige nummer to-avisene. Tilskuddet for riksdekkende nummer to-aviser beholdes. Til slutt foreslås det en reduksjon av tilskuddet til individuelle mottakere (den såkalte pressestøtten) til 27 prosent av mottakerens driftskostnader.

Videre foreslår Mediemangfoldsutvalget tre nye tilskuddsordninger til innovasjonsprosjekter, stimulering til samfunnsviktig journalistikk og en egen tilskuddsordning for nyhetsmedier som er gratis.

Utvalget foreslår også at NRK gjøres om til en stiftelse av prinsipielle grunner. Når det gjelder en kommersiell allmennkringkaster utenom NRK viser utvalget til sin delutredning som ble lagt fram i fjor høst. Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.

Økt støtte til lokale medier
Mediemangfoldsutvalget viser i sin utredning til at lokalaviser fyller en viktig rolle i mediemangfoldet og at det er svært viktig å bidra til å opprettholde et relativt finmasket nett av lokale nyhetsmedium. Etter utvalgets syn er det derfor vesentlig at produksjonsstøtten til lokalavisene videtreføres. Det heter seg i rapporten at den svake økonomiske utviklingen i denne bransjen som følge av sterk konkurranse om reklameinntekter, tilsier at det er et økt behov for innovasjon i bransjen, særlig i små aviser.

Videre mener utvalget at mange av de lokale avisene står utenfor konsern og derfor mangler finansiell styrke til digital transformasjon. Med dette som bakteppe foreslår Mediemangfoldsutvalget å heve tilskuddene til lokale nummer-en og aleneaviser. Det betyr at dersom utvalget får gjennomslag for forslaget, vil minstetilskuddet for lokale medier som har et opplag på mellom 1 000 og 6 000 være på 750 000 kroner. (Artikkelen fortsetter etter bildet)

Knut Olav Åmås, leder av Mediemangfoldsutvalgee

Lokalradio utelatt
Foruten en generell beskrivelse av tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier, er ikke lokalradio spesifikt nevnt et eneste sted i den 185 sider lange utredningen fra Mediemangfoldsutvalget.

– Nei, hva skal vi si til det. Vi har hatt et omfattende mandat og er allerede blitt anklaget for å ha brukt for mye penger. Vi har prøvd å prioritere, men har ikke kunnet prioritere alt. Vi vil nok oppleve de neste dagene og ukene flere meldinger fra ulike medier som vil bli mer diskutert og omtalt. Men det finnes minst to nye støtteordninger som er minst like tilgjengelige for lokalradio som for andre. Og vårt poeng har vært å tenke mest mulig generelt og medieuavhengig, sier leder av Mediemangfoldsutvalget Knut Olav Åmås til lokalradio.no.

Åmås peker på at utvalget ikke anser lokalradio som uviktig og at de heller ikke er forbigått i utredningsarbeidet.

– Vi har ikke glemt å diskutere lokalradio i utvalget og det er mulig vi skulle vektlagt dette mer i den ferdige utredningen. Norsk Lokalradioforbund hadde et innspill til oss og det er lest og behandlet i utvalget, sier Åmås.

Det må være likebehandling mellom lokalavis og lokalradio
Styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen er ikke videre imponert.

– Det skal sies at vi kom litt sent inn i prosessen, men vi kom med vår uttalelse og de bekrefter at de har lest den. Da burde de også ta hensyn til dette, spesielt siden noen av våre krav ikke har en kostnadside. Men det har jo først og fremst sammenheng med hvem som sitter i utvalget. Innstillingen er gammeldags og tar først og fremst hensyn til etablerte institusjoner og strukturer. Det har vært antydning til nytenkning i noen av Almås sine uttalelser. Jeg er enig med han i at norske medier er under press og ikke minst i forhold til kritisk og uavhengig journalistikk som vi absolutt trenger. Spørsmålet er måten dette skal skje på og hvordan det skal finansieres, sier Larsen som er klar på at siste ord ikke er sagt.

– Dette er en offentlig utredning. Det skal renne mye vann i havet før mye den får praktiske konsekvenser. Det er først en omfattende høringsrunde, deretter et spørsmål om det vil resultere i en stortingsmelding og til slutt en eventuell oppfølging i de årlige budsjetter. Men vi skal høre fra oss i høringsrunden. Det må være likebehandling mellom lokalavis og lokalradio, avslutter Larsen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar