Styret f.v. Jana Johnsen, Stian Elverum, Aslak Skretting (leder), Bjørn Martin Brandett, Thor Magnar Thorsen, Hilde Apneseth
Mediepolitikk

Mener lokalradio også bør få mediestøtte

Norsk lokalradioforbund mener det er viktig at fremtidig mediestøtte gjøres plattformnøytral i ordets videste betydning, slik at lokalradioene kan konkurrere på samme vilkår som øvrig media. 

Det har nylig vært en høringsrunde rundt forslaget til ny lov om mediestøtte og Norsk lokalradioforbund er en av organisasjonene som har sendt inn høringssvar.

I brevet fra forbundet kommer det tydelig fram at lokalradio bør behandles likeverdig med andre medier, det betyr at fremtidig mediestøtte gjøres plattformnøytral.

– Ordningenes formål må knyttes til innhold og ikke distribusjonsform, idet det er innhold som er viktig for et velfungerende demokrati. Det er viktig at støtteordningene ikke begrenses til en enkelt medietype, men likebehandler mediene på tvers av distribusjonsplattformer, skriver NLR i sitt høringssvar.

– Lokalradio står for en vesentlig og allsidig produksjon, egenfabrikkerte nyheter og annet redaksjonelt innhold av lokal karakter. Lokalradioene når mange som ikke leser aviser, og spiller en viktig rolle for ytring, demokrati og kultur – særlig for språk, samtale, debatt, dialekter og norsk musikk – der radio har unike kvaliteter sammenlignet med andre medier, skriver forbundet videre.

NLR mener prinsipielt at alle redaktørstyrte nyhetsmedier bør være berettiget produksjonstilskudd etter samme vilkår.

– Målet for offentlige støttetiltak må være å stimulere til et mangfoldig mediemønster og lokal konkurranse. Forskjellsbehandling av ulike medier basert på distribusjonsform bør unngås, mener NLR.

Nå får lokalradio noe penger gjennom tilskuddsordningen for lokalkringkasting, som har både skiftet navn og forandret retningslinjer de siste årene.

Etter at støtteordningen ble lagt om i 2016 er andelen støtte avsatt til redaksjonell virksomhet betydelig redusert. I 2019 gikk i overkant av 1 million kroner til redaksjonelle prosjekter gjennom ordningen. Til sammenlikning tildelte Medietilsynet om lag 320 millioner kroner i produksjonstilskudd til 157 aviser. Summen som tildeles i støtte til en samlet lokalradiobransje er dermed sammenlignbar med beløp som gis til to mindre lokalaviser.

– I tillegg til at den offentlige støtten til redaksjonell virksomhet i lokalradio er svært liten sammenliknet med støtten som gis  til andre medietyper er støtten som gis bundet opp til definerte programproduksjoner, som ikke gir rom for støtte til dagsaktuelt journalistisk arbeid, påpeker NLR.

I sitt forslag til endringer i lovteksten foreslår Norsk Lokalradioforbund ganske enkelt å fjerne ordet “tekstbaserte”:

– Lovens formål er etter NLRs mening godt formulert, men mediestøtteordningen må legge til rette for at muntlig formidling også verdsettes i støtteordningene…….. Vi mener formålet må knyttes til innhold, ikke distribusjonsform. Muntlig formidling er blant de metodene som er godt egnet for å  skape den åpne og opplyste samtalen som lovens formål skal legge til rette for. NLR foreslår derfor at ordet «tekstbaserte» fjernes fra paragraf 5, heter det i høringssvaret.

NLR – 20200117 – Høring om forslag til lov om mediestøtte

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar