Mediepolitikk

Nye forskrifter for lokalradio er vedtatt

En endret forskrift som vedrører rammebetingelser for lokalradio på FM, ble vedtatt av Kongen i statsråd fredag. I forhold til Medietilsynets opprinnelige høringsnotat og utkast til ny forskrift, er det i vedtaket kun gjort få justeringer for ordlyd.

Endringene gjelder i kringkastingsforskriftens kapittel 7 om “Særskilte bestemmelser for lokalrkringkasting”, samt forskriftens § 1-4 om bruk av konsesjoner.

Vedtaket som gjelder forlengelse av konsesjoner til analog lokalradio medfører en kraftig oppmykning av konsesjonsvilkårene for lokalradiostasjoner utenfor slukkeområdene. Blant annet er innholdskrav slettet. Dette innebærer at det ikke lenger skal føres tilsyn med innholdsforpliktelser. Det er også fjernet flere bestemmelser som tidligere har medført noe ressursbruk både for lokalradioene og for myndighetene. Dette gjelder særlig reglene om sendetidsfordeling og Medietilsynets behandling av tvister på dette området. Kringkastingsforskriften § 1-4 som gjelder egen bruk av konsesjonen, melding om oppstart, samt midlertidig opphør av sendinger er opphevet. Med unntak for nisjeradioer i storbyene, er også denne konsesjonskategoriens inntektsbegrensning fjernet.

Samtidig er det tilrettelagt for at dagens nisjeradioer skal kunne fortsette på FM i slukkeområdene mot at inntekts- og utbyttebegrensninger videreføres, samt at det innføres forbud mot samsending. Dette er ikke direkte nedfelt i forskriften, men Medietilsynet kan med hjemmel i kringkastingsloven paragrafer 2.1 og 2.2 knytte spesielle vilkår til enkeltkonsesjoner.

Det er fra Medietilsynet foreslått følgende begrensninger for nisjeradio i slukkeområdene:

Det er ikke tillatt med samsendinger eller videresendinger. Medietilsynet kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller. Samsendingsforbudet og videresendingsforbudet inntrer først når de kommersielle lokalradiokonsesjonene (24/7- og allmennradioene) på FM er opphørt i området.

Konsesjonæren kan ha inntil 135 000 kroner per driftsår i reklame- og sponseinntekter, eller maksimalt 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter i driftsåret. Det kan ikke utbetales utbytte til eierne. Inntekts- og utbyttebegrensningene inntrer først når de kommersielle lokalradiokonsesjonene (24/7- og allmennradioene) på FM er opphørt i området.

Til tross for at det blir ledige frekvensressurser på FM, legges det ikke opp til at nye aktører kan søke konsesjon for lokalradio. Unntaket er i fastsatte konsesjonsområder hvor det i dag er ledig kapasitet.

Medietilsynet vil som følge av endrede forskrifter nå sende ut formelle vedtak om forlengelse av FM-konsesjonene til de lokalradiostasjoner som kan fortsette på FM. tidligere har myndighetene bestemt at 23 lokalradiostasjoner i store befolkningssentra ikke får fornyet sine FM-konsesjoner. 18 av disse tilhører aktørene som selv har tatt initiativet til den kommende FM-slukkingen, mens fem stasjoner fjernes fra FM mot sin vilje.

Den nye forskiften trer i kraft 1. januar 2017.

vedtatte-fm-forskrifter-1233084

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar