Styreleder i Norsk lokalradioforbund, Aslak Skretting FOTO: Jærradiogruppen
Mediepolitikk

Pressemelding: Svært fornøyd med FM-forlengelse

Her er en pressemelding fra Norsk lokalradioforbund om at lokalradioene får fortsette på FM til 2027:

FM-sendingene fra de riksdekkende radioaktørene ble avviklet i 2017. Lokalradioer foruten kommersielle stasjoner i storbyene har anledning til å fortsette å sende på FM ut 2021.

Vi er kommet så langt i gjeldende konsesjonsperiode at lokalradioene har opplevd at de trenger avklaring om ytterligere forlengelse på FM for å ha forutsigbarhet knyttet til videre drift.

Lokalradioene som har økonomi til det investerer i parallell distribusjon på DAB for å kunne være tilgjengelig på samme plattform som de nasjonale aktørene. Disse lokalradioene opplever usikkerhet knyttet til investeringene de foretar. Spørsmålet om fortsatt FM-distribusjon er tett knyttet til både spørsmålet om videre drift, og mulighetene til å fortsette digitalisering.

NLR har derfor, på vegne av våre medlemmer, tatt til orde for at det bør besluttes å forlenge dagens konsesjoner videre etter 2021, fortrinnsvis til 2031, som er utløpstidspunktet for gjeldende konsesjoner på DAB.

I Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid varslet regjeringen at den ville komme tilbake til Stortinget i løpet av 2019 om vilkårene for en eventuell ytterligere forlengelse av FM-konsesjoner for lokalradio etter 2021.

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet saken. Medietilsynet oversendte 8. mai 2019 en rapport til departementet om lokalradio på FM. I rapporten anbefaler tilsynet at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges med 5 år, til 31. desember 2026.

Tilsynet begrunner dette med hensynet til blant annet lokalradioenes viktige betydning for det norske mediemangfoldet, og det faktum at mesteparten av inntektene til lokalradioene kommer fra FM-virksomheten.


Statsbudsjettet 2020 – Lokalradio får fortsette på FM.

Fremleggelsen av statsbudsjettet 2020 viser at Regjeringen vil forlenge FM-konsesjonene som dagens lokalradioer sender på. Usikkerheten om forlengelse av FM-nettet for lokalradio er en sak det har vært mye oppmerksomhet om i de senere år. Nå har flertallsregjeringen Solberg lagt opp til at alle FM-konsesjonene blir forlenget iallfall ut 2026.

– «Norsk Lokalradioforbund er svært fornøyd med at det nå blir fattet et endelig vedtak om forlengelse av FM-konsesjonene. Vi har opplevd god og positiv tverrpolitisk vilje til forlengelse, blant annet i forbindelse med mediestøttemeldingen som Stortinget behandlet i vår, men så lenge det ikke har vært fattet formelt vedtak om forlengelse har vi alle fortsatt å føle på usikkerheten som vår bransje står ovenfor» sier styreleder Aslak Sommerfelt Skretting.

Nå kommer det formelle vedtaket om forlengelse. – Det er bra, fortsetter Skretting. Departementet ber Medietilsynet om å sette i gang et arbeid for at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges både i og utenfor slukkeområdene, og at Medietilsynets anbefaling om strengere rammevilkår for slukkeområdene (dvs. områdene i og rundt de fire største byene) i den nye forlengelsesperioden følges.

Nye vilkår for disse områdene vil bli sendt på høring. Norsk Lokalradioforbund er opptatt av at man ikke må gjøre situasjonen vanskeligere for de minste nisjeaktørene som vil rammes av innstramming av regelverket i disse områdene.

Videre mener Norsk Lokalradioforbund at støtteordningene som gjelder for lokalradio må styrkes. Det håper vi kan komme på plass i forbindelse med overgang til nytt mediestøtteråd. Også i den saken gir stortingets behandling av mediestøttemeldingen grunn til optimisme.

– Lokalradio må i større grad kunne nyte godt av de ordninger som lokalmedia forøvrig nyter godt av, avslutter Skretting.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar