Mediepolitikk

Regjeringen vil la lokalradio leve på FM

Regjeringen støtter utredningen fra Medietilsynet, som foreslår å la lokalradio få fortsette på FM til 2027. Det kommer fram i forslag til statsbudsjett for 2020

Rent konkret vil Kulturdepartementet be Medietilsynet om å sette i gang et arbeid for at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges både i og utenfor slukkeområdene i fem år, fra 1. januar 2022 til 31. desember 2026. Det betyr at forslaget sendes ut på høring.

Kulturdepartementet mener at også forslaget fra Medietilsynet om å stramme inn regelverket i storbyene er godt og vil også sende dette ut på høring.

Samtidig vil man forandre på regelverket når det gjelder støtte til digitalisering av lokalradio, til at man også kan få støtte til drift og ikke bare investering. Men, regjeringen vil ikke bruke mer penger på dette, så det kommer til å være innenfor rammen av tilskudd til lokale lyd- og bilde-medier.

– Departementet legger til grunn at lokalradioene trenger mer tid til å gjennomføre den digitale overgangen og at en midlertidig forlengelse av konsesjonene vil ha positive økonomiske virkninger for lokalradioene, skriver kulturminister Trine Skei Grande i budsjettforslaget.

– Norsk Lokalradioforbund er svært fornøyd med at det nå blir fattet et endelig vedtak om forlengelse av FM-konsesjonene. Vi har opplevd god og positiv tverrpolitisk vilje til forlengelse, blant annet i forbindelse med mediestøttemeldingen som Stortinget behandlet i vår, men så lenge det ikke har vært fattet formelt vedtak om forlengelse har vi alle fortsatt å føle på usikkerheten som vår bransje står ovenfor» sier styreleder Aslak Sommerfelt Skretting.

Han er skeptisk til at det skal innføres nye begrensninger i storbyene og mener støtteordningene må styrkes:

– Norsk Lokalradioforbund er opptatt av at man ikke må gjøre situasjonen vanskeligere for de minste nisjeaktørene som vil rammes av innstramming av regelverket i disse områdene.

Videre mener Norsk Lokalradioforbund at støtteordningene som gjelder for lokalradio må styrkes. Det håper vi kan komme på plass i forbindelse med overgang til nytt mediestøtteråd, sier Skretting.

Dette er det som står om lokalradio etter 2021 i statsbudsjettet:

FM-sendingene fra de riksdekkende radioaktørene Radio Norge, P4 og NRK ble avviklet etter en regionvis plan i 2017. Lokalradioer utenfor de store byene har anledning til å fortsette å sende på FM ut 2021.

I Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid varslet regjeringen at den ville komme tilbake til Stortinget i løpet av 2019 om vilkårene for en eventuell ytterligere forlengelse av FM-konsesjoner for lokalradio etter 2021.

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet saken. Medietilsynet oversendte 8. mai 2019 en rapport til departementet om lokalradio på FM. I rapporten anbefaler tilsynet at eksisterende FMkonsesjoner for lokalradio forlenges med 5 år, til 31. desember 2026.

Tilsynet begrunner dette med hensynet til blant annet lokalradioenes viktige betydning for det norske mediemangfoldet, og det faktum at mesteparten av inntektene til lokalradioene kommer fra FM-virksomheten. Medietilsynet anbefaler strengere rammevilkår for slukkeområdene (dvs. områdene i og rundt de fire største byene) i den nye forlengelsesperioden.

Stortinget besluttet ved behandlingen av Meld. St. 24 (2014–2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet (Lokalradiomeldingen) at kun ikke-kommersielle nisjekanaler skulle ha adgang til å sende på FM i slukkeområdene etter at rikssendingene på FM ble avviklet i 2017.

Disse aktørene er derfor underlagt strengere regulatoriske rammebetingelser enn øvrige lokalradioer i Norge. Medietilsynet har erfart at regelverket for nisjekanaler i slukkeområdene har blitt utfordret gjennom markedsmessige og forretningsmessige tilpasninger, noe som har vist seg vanskelig og ressurskrevende å håndheve.

På denne bakgrunn foreslår Medietilsynet at det innføres totalforbud mot å sende reklame, ha sponsorater eller benytte produktplassering i sendingene i slukkeområdene. I tillegg foreslår tilsynet at det innføres et konsesjonsvilkår om at konsesjonæren selv må bruke konsesjonen. Videre anbefaler tilsynet at det ikke skal kunne tildeles nye konsesjoner, og at det ikke skal være anledning til å overdra konsesjonene til andre i disse områdene.

Utenfor slukkeområdene foreslår ikke tilsynet innstramninger og åpner for at det etter en konkret vurdering bør være mulig å tildele nye konsesjoner.

Videre anbefaler Medietilsynet en midlertidig utvidelse av tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier, slik at ordningen også åpner for å gi driftsstøtte til lokalradiostasjoner.

Departementet legger til grunn at lokalradioene trenger mer tid til å gjennomføre den digitale overgangen og at en midlertidig forlengelse av konsesjonene vil ha positive økonomiske virkninger for lokalradioene.

På bakgrunn av dette vil departementet be Medietilsynet om å sette i gang et arbeid for at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges både i og utenfor slukkeområdene i fem år, fra 1. januar 2022 til 31. desember 2026.

Videre vil departementet følge opp tilsynets anbefalinger om nye vilkår for den nye forlengelsesperioden i og utenfor slukkeområdene. Dette forutsetter endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften).

Forslagene vil følgelig bli sendt på ordinær høring. Departementet er videre innstilt på å sende på høring forslag om å endre tilskuddsordningen ved å åpne for å gi driftsstøtte til radiostasjoner som ønsker å digitalisere stasjonen, og som for eksempel ønsker å leie sendetid hos anleggskonsesjonærer i Lokalradioblokka.

Slik vil tilskuddsordningen til lokale lyd- og bildemedier gi radiostasjoner som fremdeles sender på FM større kraft til å gjennomføre digitaliseringen, og de stasjoner som allerede sender på DAB vil kunne få økonomisk bidrag til å fortsette med dette. Departementet presiserer at forslaget om å åpne for driftsstøtte til radiostasjoner som ønsker å digitalisere ikke vil ha betydning for størrelsen på den økonomiske rammen for tilskuddsordningen.

For ordens skyld: Dette var det som sto i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar