Fra Senterpartiets hjemmeside
Mediepolitikk

Stiller nytt spørsmål til Kulturministeren

Senterpartiet er sterkt misfornøyd med svaret fra Kulturministeren angående fm-slukking og varsler allerede nå at de vil sende nye spørsmål om saken. 

Det var stortingsrepresentant for Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, som stilte spørsmål til Kulturminister Linda C. Hofstad Helleland, der hun blant annet var skeptisk til om dekningen for DAB var god nok og om det derfor var aktuellt å vente med slukkingen av FM.

I sitt svar viser kulturministeren til at regjeringen og senere Stortinget har konkludert med at kriteriene for fm-slukking er oppfyllt og at det ikke er noe grunnlag for å utsette digitaliseringen av radiomediet.

Senterpartiet er svært misfornøyde med svaret fra Helleland:

– Janne Sjelmo Nordås meiner at Helleland ikkje svarar på vårt spørsmål eller på dei problemstillingane vi får tilbakemelding på frå radiolyttere over heile landet, forteller medierådgiver Karl Kristian Langeland

 – Senterpartiet vil følgje opp saka med nytt spørsmål til ministeren, sier Langeland til lokalradio.no.

DETTE VAR SPØRSMÅLET:

Janne Sjelmo Nordås (Sp): I Klassekampen den 23. mars kom sjef for radiodistribusjon Petter Hox med en oppsiktsvekkende innrømmelse om at DAB-dekningen er langt dårligere enn FM, og at dette går ut over distriktene. Stortinget fastslo at utbygging av DAB ikke skulle gi et dårligere tilbud enn dagens FM nett.

Har alle i landet fått et godt digitalt radiotilbud som Stortinget fastslo ved behandling av St.meld 8 (2010-2011), og hvis ikke vil statsråden utsette slukkingen av FM-nettet til dette kravet er nådd?

Begrunnelse:

Gjennom media og direkte henvendelser stilles det mange spørsmål angående DAB og slukking av FM-nettet. Folk er bekymret for tilbudet de får når FM- nettet slukkes neste år. Det blir hevdet at flere steder der DAB er utbygd er signalene dårlig eller fraværende, særlig i bil. Radio er en del av beredskapen, der viktige meldinger gis daglig. Riksdagen og regjeringen i Sverige sa et klart nei til å stenge FM blant annet basert på sikkerhet, og at det er uakseptabelt for distriktene å miste radiodekningen. Det samme mener jeg må være gjeldende for Norge, og det var også en klar intensjon ved Stortingets behandling.

SVARET: Linda C. Hofstad Helleland (H)

Linda C. Hofstad Helleland: Et bredt stortingsflertall sluttet seg i 2011 til kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet. På bakgrunn av faglige vurderinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet har Regjeringen konkludert at kriteriene er oppfylt og at det riksdekkende radionettet kan digitaliseres etter en regionvis plan i løpet av 2017.

Når det gjelder NRKs dekning konkluderte Nkom med at NRKs del av DAB-nettet, den såkalte Regionblokka, per 1. januar 2015 hadde en befolkningsdekning som minst tilsvarer befolkningsdekningen til NRK P1 i FM-nettet. I FM-nettet er det kun P1 som hadde slik dekning, mens de øvrige NRK-kanalene har noe lavere dekning. I DAB-nettet vil dekningen være like god for alle NRKs 13 digitale kanaler. NRK har videre opplyst at selskapet i løpet av 2016 vil fase inn et betydelig antall nye sendere. NRK vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere dekning.

Nkoms beregninger av befolkningsdekning er basert på innendørs mottak med liten antenne. DAB-nettets dekningsområde vil derfor være noe større ved bruk av ekstern antenne. Alle NRKs digitale kanaler er dessuten tilgjengelig via satellitt, internett og det digitale bakkenettet for TV.

Ifølge Nkoms beregninger var veidekningen for DAB-nettet noe bedre enn for FM-nettet per 1. januar 2015. Videre vil Statens vegvesen frem til digitaliseringen skjer i 2017, installere DAB-sendere i alle tunneler i riksveinettet som er lenger enn 500 meter. Dette betyr at vegmyndighetene kan bryte inn med meldinger, uavhengig av hvilken kanal publikum lytter til. I FM er tunneldekningen dårligere, og lytterne må som hovedregel lytte på NRK P1 for å få inn trafikkmeldinger.

DAB-nettet har videre store beredskapsmessige fordeler sammenliknet med FM-nettet. Det skyldes at hver enkelt sender i DAB-nettet mates med signaler direkte. Dersom én hovedsender faller ut i FM-nettet, kan effekten av dette derfor forplante seg til større områder. FM-nettet er derfor mer sårbart for utfall enn DAB-nettet. I tillegg har NRK opplyst at de har installert nødstrømsystemer på større deler av DAB-nettet enn på FM-nettet.

Jeg mener derfor at Stortingets forutsetning om at det digitale radionettet skal ha tilsvarende dekning som FM-nettet er oppfylt og at det derfor ikke er noe grunnlag for å utsette digitaliseringen av radiomediet.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar