Partileder i Venstre, Trine Skei Grande (Foto: Venstre)
Mediepolitikk

VALG 2017: Venstre vil kontrollere om støtteordningene fungerer

Venstre åpner for en gjennomgang av tilskuddsordningen for lokalradio, for å se om den fungerer etter intensjonen. Partiet mener også at lokalradioaktørene som selv drifter og vedlikeholder sine nett, får anledning til å fortsette med det på FM-båndet også etter 2022.

For å kartlegge hvordan partiene vil styrke og revitalisere lokalradiobransjen har forbundet invitert de åtte stortingspartiene til å besvare en flere relevante spørsmål som vedrører lokalradio. Slik svarer partileder i Venstre, Trine Skei Grande på vegne av partiet.

– Rent konkret, hva vil Venstre gjøre for å bevare lokalradio som fremtidige aktører i det norske medielandskapet?

– Lokalradioer er en viktig del av det norske mediemangfoldet, ikke minst som lokale nyhetsredaksjoner og som formidlere av lokal kultur og underholdning. De utfyller medietilbudet og ytringsmulighetene for lokale aktører og for minoriteter og ulike ideelle organisasjoner, og er dermed en viktig del av lokaldemokratiet.

– Venstre uttrykte seg både i 2007 og i 2011 skeptiske til at Stortinget gjennom vedtakene om digitalisering av radiomediet la sterke føringer hvilken teknologi som skulle være rådende på et område i sterk teknologisk utvikling, men mente at det var riktig å unngå å pålegge utgifter til drift og vedlikehold av to parallelle riksdekkende nett. Vi stemte for forslaget om å iverksette et planarbeid for fremtidig bruk av FM-nettet blant annet for å klargjøre lokalradioenes framtidige handlingsrom. Etter endringene som skjer med FM-nettet i 2017 må vi vurdere hvorvidt vi kan legge til rette for at lokalradioer som ønsker det kan fortsette å sende på FM, og samtidig kartlegge om det er behov for å ytterligere styrking av ordninger for de lokalradioaktørene som vil digitalisere sendingene.

– På hvilken måte vil Venstre arbeide for å sikre at alle lokalradioer som ønsker det, får anledning til å ta del i det digitale radioskiftet?

– Venstre ønsker å opprette en egen innovasjonsordning for digital medieutvikling, som legger til rette for innovasjon innenfor etablerte virksomheter. Det er naturlig at denne også er åpen for lokalradio. Vi er dessuten åpne for en gjennomgang av støtteordningen for lokalkringkastingsformål, for å finne ut om den vedtatte øremerkingen til tiltak for digitalisering av lokalradio er tilstrekkelig for å sikre nødvendig digitalisering, samtidig som det kartlegges om andre aktører i ordningen har vært uforholdsmessig skadelidende av endringen.

– Hvordan vil Venstre bidra til å styrke lokalradioenes evne til å drive god, viktig og lokal innholdsproduksjon?

– Vi mener for det første at forutsigbare rammevilkår når det gjelder muligheter for å sende på FM-nettet og gode rammevilkår for digitalisering og innovasjon vil bidra til å frigjøre ressurser i lokalradioene, slik at de for eksempel kan styrke evnen til innholdsproduksjon. På samme måte mener vi at mange av Venstres tiltak for bedrifter, som for eksempel forenkling av regelverk og rapporteringskrav, vil være positivt særlig for små medieaktører. I mediepolitisk sammenheng har vi også programfestet at vi ønsker å etablere uavhengige regionale gravefond, hvor lokal- og regionalpressen kan søke om støtte til journalistiske graveprosjekter. Dette vil også styrke lokalradioenes mulighet til å bygge faglig sterke redaksjoner.

– Vil Venstre arbeide for at mediestøtten gjøres nøytral i ordets bredeste forstand, slik at denne også omfatter lokalradio?

– Det er viktig å legge til rette for god og allsidig nyhets- og aktualitetsproduksjon som et grunnlag for den offentlige samtalen, og Venstre vil ha en plattformnøytral mediestøtte for å sikre et mangfold av utgivelser lokalt, regionalt og nasjonalt, samtidig som vi setter et tak for hva enkeltmedier kan motta i direkte pressestøtte.

– Vi har ikke konkret diskutert å fjerne unntaket for kringkasting og lokalkringkasting som i dag gjør at lokalradio ikke kan motta pressestøtte. Men bl.a. gjennom arbeidet med allmennkringkastingsmeldingen har vi har tatt til orde for å endre måten vi i dag finansierer både kringkasting og mediestøtte mer generelt. Vi mener at NRK-lisensen bør erstattes av en særskatt som ikke belastes bestemte apparater, men som alle bidrar til som deltakere i det offentlige rom. Den skal holdes utenfor tautrekkingen om statsbudsjettpostene, og kan være øremerket både NRK og andre medieformål etter nærmere bestemte kriterier. Dette vil ligge på bordet i forbindelse med oppfølgingen av Mediemangfoldsutvalgets innstilling. I denne sammenheng vil det være naturlig å vurdere hvordan ordningene for lokalkringkasting kan innrettes.

– Vil Venstre tilrettelegge for at de lokalradioer som ønsker det, kan få fortsette på FM etter 2022?

– Ja, det bør i utgangspunktet ikke være noe i veien for at de lokalradioaktørene som selv drifter og vedlikeholder sine nett, får anledning til å fortsette med det på FM-båndet.

– Mener Venstre at lokalradio bør få utnytte ledige frekvensressurser på FM, når de nasjonale aktørene forlater FM-båndet?

– Ja, men det forutsetter en gjennomgang som også tar hensyn til hvilke behov andre aktører kan ha.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar