Medlemsinformasjon

Forbundet ansetter teknisk rådgiver

Som en del av et større digitaliseringsprosjekt, har Norsk Lokalradioforbund engasjert Eivind Engberg som teknisk rådgiver i en ett-årig prosjektstilling. Engbergs hovedoppgave er å koordinere bransjens utbygging av digital sendedistribusjon. Han starter i stillingen 1. september.

Norsk Lokalradioforbund ble i mai tildelt 855 000 kroner i støtte fra Medietilsynet til et digitaliseringsprosjekt for lokalradio. Forbundets prosjekt handler om å tilby dedikert teknisk kompetanse og støttetjenester til lokalradioene i forbindelse med overgang til ny kringkastingsteknologi.

Ansettelsen av Engberg som rådgiver i tekniske spørsmål er et viktig ledd i forbundets digitale satsing. Som bransjeforbund har vi over tid høstet erfaringer, som sammen med omfattende undersøkelser har identifisert en rekke problemstillinger som lokalradio står overfor når bransjen skal digitaliseres. Målsettingen med prosjektet er å etablere smidige løsninger som sikrer at bransjen makter å håndtere den digitale transformasjonen som lokalradio står overfor og som gjør den i stand til å overleve i den ekstreme dynamikk som preger media.

Engberg har over 25 års erfaring fra lokalradiobransjen, men har også tidligere arbeidet for Norkring og har vært involvert i digitaliseringen av lokal-TV. De siste åtte årene har han som selvstendig næringsdrivende, assistert lokalradio i utbyggingen av lokale DAB-nett. I kraft av sin spesialkompetanse på digitale radioteknologier har Engberg bistått i utbyggingen av de fleste digitale lokale DAB-nett som til nå er etablert. Enten med fullverdig prosjektgjennomføring eller med råd, dekningsanalyser og innplasseringsbistand. Dette har igjen gitt solid forståelse for de tekniske og økonomiske utfordringer som lokalradio konfronteres med, i møtet med overgangen til en digital kringkastingsteknologi.

Krevende digitalisering
Digitaliseringen av lokalradio kom sent i gang, og går i tillegg dessverre svært tregt. En omfattende kartlegging foretatt av Norsk Lokalradioforbund (NLR) i oktober 2018, viser at utbyggingen av lokale digitale nett mer eller mindre har stoppet opp. Bare 12 sendere er satt i drift i løpet av de siste 12 månedene og utbyggingsgraden er i samme periode økt fra 28 prosent til drøye 31 prosent. Kun to av 37 regioner er ferdig utbygd. 22 regioner er under utbygging, mens for 12 regioner er ikke bygging igangsatt. Manglende tilgang på teknisk digitalkompetanse i bransjen er et betydelig problem og er en av hovedårsakene til at utbyggingen har bremset opp.

Det er betydelig krevende å bygge ut digitale nett, da det fordrer stor og tidvis detaljert kunnskap i forhold til infrastruktur, tekniske løsninger og lokale forhold. Utbyggingen av digitale lokalradionett basert på DAB er kompleks. Det må planlegges til ned minste detalj for å sikre effektive og driftssikre nett, samt for å forhindre frekvensforstyrrelser overfor andre aktører. Lokalradioene må selv håndtere alt fra innlosjering av utstyr til innkjøp, samt planlegging og gjennomføring av utbyggingen. Det er også slik at alle DAB-anlegg må forhåndsgodkjennes av forvaltningen slik at plassering og utbygging ikke ødelegger for allerede etablerte DAB-nett. Dette øker kompetansekravet til lokalradioene og gjør dem i stor grad avhengige av sentral bistand.

Tredelt digitaliseringsprosjekt
I tillegg til å yte faglig teknisk ekspertise til lokalradio i forbindelse med overgangen fra analog til digital transmisjon, er det også et mål å utarbeide løsninger for parallell digital distribusjon. Internett blir en mer og mer viktig plattform for radiolytting, enten via PC, smarttelefon, radioapplikasjoner, smarthøyttalere, podcast eller dedikerte internettradio-mottakere.

Parallelt med å tilby dedikert teknisk kompetanse og støttetjenester, vil NLR etablere og utvikle en digital kunnskapsbase, til bruk for bransjen. Vi vil også kartlegge samarbeidspartnere og leverandører samt forhandle om distribusjons- og samarbeidsavtaler på vegne av bransjen.

Bistand ved utbygging av lokal-DAB
NLRs bidrag vil blant annet kunne bestå i:

Rådgivning ved utforming av søknader til digitaliseringsstøtte
Planlegge utbygging av DAB nettene gjennom fysisk befaring
Dekningsberegninger, kartlegging av utstyrsbehov og prisoverslag
Håndtere tekniske prosesser mot Telenor/Norkring
Håndtere tekniske prosesser og søknader mot forvaltningen
Bistå med bestillinger og gjennomføring av utbyggingen
Bistand med IP baserte systemer for lyd
Support, feilretting og vedlikehold av digitale nett

Forbundet vil også kunne koordinere utstyrsbestillinger, slik at utbyggere oppnår de beste betingelser fra leverandører. NLR har også høstet mange erfaringer underveis i utbyggingen av lokal-DAB. Slik erfaringsbasert innsikt er verdifull og vil sammen med andre forhold sikre en utbygging av god kvalitet.

Løsninger for parallell digital distribusjon
Det er en rivende utvikling i forhold til hvilke plattformer mediebrukeren benytter for å konsumere radio. NLR ønsker å arbeide for å utvikle og styrke lokalradioens posisjon på IP-baserte plattformer, slik at bransjen kan opprettholde sin relevans i et stadig mer konkurranseutsatt underholdningsmarked.

Dette er et ukjent terreng for mange lokalradioer og det er et relativt uoversiktlig leverandørmarked med mange tilbydere av ulike produkter og tjenester. NLRs oppgave vil være å kartlegge hvilke teknologier som finnes og hvilke leverandører og tjenester som er mest relevante for lokalradio.

Vi vil også sondere aktuelle samarbeidspartnere samt forhandle om gunstige samarbeidsavtaler på vegne av bransjen. NLR har blant annet allerede innledet samarbeid med selskapet Norsk Radio AS om en samarbeidsmodell som sikrer lokalradio plass i tjenesten Radioplayer på gunstige vilkår.

Etablering av en digital kunnskapsbase
For å sikre en konkurransedyktig lokalradiobransje er det viktig å bidra til å fremme kunnskap og skape diskusjon rundt de store mulighetene som finnes knyttet til digitalisering. Det være digitale trender vi ser nasjonalt og internasjonalt, og hvordan disse trendene påvirker bransjen. Lokalradios største utfordring når det gjelder den teknologiske og digitale utviklingen, vil være å henge med, være dynamiske og tilpasningsdyktige i marked som endrer seg i rekordtempo. Et digitalisert samfunn stiller høye krav til bransjens ferdigheter, og vi må forvente at kravene vil fortsette å øke.

NLR vil som en del av prosjektet utvikle en digital kunnskapsbase med utgangspunkt i vårt nettsted lokalradio.no. Her vil vi samle all relevant informasjon vedrørende DAB-utbygging og tekniske løsninger for distribusjon over internett. Det kan være erfaringsbasert kunnskap, oversikter og beskrivelse over leverandører, teknologier, løsninger, verktøy og kostnader.

Bestilling av støttetjenester
Kompetansen leveres som basis- og bestillingstjenester, der førstnevnte tilbys som konsultasjoner via telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. Tjenester som utøves på lokasjon må rekvireres av medlemmene som en bestillingstjeneste. Ved stor pågang vil administrasjonen styre bistanden dit den trengs mest.

Medlemmene vil få tilgang til to timers vederlagsfrie konsultasjoner via telefon eller annen elektronisk kommunikasjon, per prosjekt. Arbeid ut over to timer eller ved bestilling av tekniske oppdrag på lokasjon, vil faktureres med en timepris på 300 kroner. Eventuelle kostnader knyttet til reise, opphold og diett, dekkes av lokalradioene.

Eivind Engberg kan kontaktes direkte på telefon 911 65 088 eller på e-post: eivind@lokalradio.no.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar