Medlemsinformasjon

Store endringer for radiobingo i forslag til ny forskrift

Høyere premier og toårig tilatelseperiode er de direkte konsekvensene for lokalradio i Lotteritilsynets anbefaling til nytt bingoregelverk. Den største ringvirknigen for lokalradios del er likevel at forslaget åpner for at bingospillere kan delta i hovedspillet i en bingohall via internett. Det betyr at lokalradio ikke lenger har enerett til å bingospill hjemmefra og at konkurransesituasjonen vil endres. Forslaget er nå sendt ut på høring.

I forbindelse med Stortingsmelding 12 (2016–2017) – «Alt å vinne— Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk», har Lotteri og Stiftelsestilsynet på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet forslag til forskriftsendringer i bingoforskriften. Stortingsmeldingen la klare føringer for hvilke endringer forslaget skulle omhandle. Tilsynet har likevel foreslått enkelte korrigeringer som ikke er omtalt i meldingen. Selv om stortingsmeldingen ikke nevner radiobingo eksplisitt i forslag til politiske tiltak, har Norsk Lokalradioforbund på vegne av lokalradiobransjen fremmet en rekke synspunkter og innspill i forhold til tilsynets arbeid med ny forskrift.

Endringer i premier
Gevinstene i hovedspill på bingo ble sist endret ved forskriftsrevisjon i 2011. Lotteriltilsynet foreslår å øke gevinstgrensene i hovedspillet til å ha en jackpot på 100 000 kroner. Dette er en økning fra 70 000 kroner som er rammen i dag. Rammen på 100 000 betyr at en enten kan ha en stor pott på til sammen kr 100 000, eller flere mindre potter der det samlede beløpet ikke overstiger maksimumsbeløpet. Det foreslås videre at det ikke skal være egne grenser for hvordan jackpotten bygges opp. Sistnevnte betyr at lokalradioen selv kan definere størrelsen på ny jackpot når potten går ut.

Den samlede gevinstverdi for den enkeltes spilledag holdes på dagens ramme som er inntil 25 000 kroner. Tilsynet foreslår dog en økning i enkeltgevinster fra 5 000 kroner til 10 000 kroner.

Lotteritilsynet baserer sitt forslag på at det i stortingsmeldingen er vist til at bransjen har bedt om en økning i gevinster i hovedspill på bingo og at det har vært lite problemspill relatert til dette spillet. Det vises til at ingen av de nevnte forslagene vil utgjøre noen vesentlig endring i risikoprofilen i spillet.

Endringer i tillatelseperiode
Lotteritilsynet foreslår å åpne opp for å gi tillatelser til bingo med varighet på inntil to år. Bakgrunnen for dette forslaget er at de fleste bingotillatelser er relativt like år for år. Det foreslås at regelen skal gjelde både for bingo med entreprenør og foreningsbingo (radiobingo).

Tilsynet mener at dette således vil spare både forvaltningen og bingoentreprenører for administrativt arbeid med søknader. Det foreslås ikke endringer i dagens system for innrapportering.

Spill i bingohall via internett
Stortingsmeldingen foreslår at det åpnes for muligheten til å delta i hovedspill et i en bingohall via internett. Det vil si at spilleren ikke trenger å oppsøke bingohallen, men kan delta i bingospill over nett hjemmefra – ved utfylling på digitale skjermformater.

Bakgrunnen for forslaget er at dette kan være med å styrke omsetningen i bingo, og samtidig demme opp for konkurransen fra utenlandske spillselskap. Det går også frem at dette tilbudet ikke skal utfordre eneretten Norsk Tipping har til å tilby nettbingo.

I forslaget heter det blant annet at spillene må følge den spilleplan som blir brukt i det fysiskelokalet der det spilles bingo. Dette betyr at det er begrensninger i hvilke tidspunkt det kan spilles bingo på nett. Lotteritilsynet foreslår at det stilles krav om at den enkelte spiller må registrere seg første gang ved personlig oppmøte i den konkrete bingohallen der en ønsker å spille hovedspill på n ett. Dette vil være et tiltak for å sikre at det kun er spillere over 18 år som spiller og at det spilles til inntekt for lokale formål.

Videre tar tilsynet i sitt forslag til orde for at det må være en sikker pålogging før oppstart av bingospill et, og hver spiller kan bare ha én spillerkonto hos én bingo entreprenør. Dette er spesielt viktig for å hindre at personer under 18 år spiller bingo. Dette vil også gjøre det mulig å kunne tilby ansvarlighetsverktøy. Det betyr at arrangør som tilbyr denne type bingospill må ha sikker elektronisk identifisering ved pålogging. Dette kan for eksempel være ved bruk av BankID. Det skal være tillatt å fylle på spillerkontoen hjemmefra, og spillere må også ha mulighet til å stenge seg ute fra spillet.

Hva mener Norsk Lokalradioforbund?
Forbundet er på generelt grunnlag svært skeptisk til å åpne for deltakelse i bingohallenes hovedspill i via digitale blokker med direkte trekning over Internett. Dette vil uten tvil skape en ny konkurransesituasjon for radiobingo, som per i dag tilbyr den eneste muligheten for å spille bingo i regulerte former, uten å oppsøke en bingohall.

Vi er av den oppfatning at radiobingo allerede er utsatt for sterk konkurranse gjennom et stadig mer omfattende spilltilbud fra statlig kontrollerte aktører og fra utenlandske spillselskap. Å tillate nettdistribuert bingo for entreprenører, slik som foreslått, vil garantert gripe ytterligere inn i det snevre markedet hvor lokalradio opererer.

Skal myndighetene likevel tillate slik spill, må man i alle fall sikre at aktørene konkurrerer på like vilkår. Det er ikke tilfelle slik forslaget er utformet. Det er her verdt å merke seg at gjeldende forskrift regulerer radiobingo strengere enn entreprenørbingo. Der databingo kan spilles fra 07.00 til 24.00 daglig gjennom hele uken, har bingo i lokalradio/-fjernsyn kun tillatelse til ett spill ukentlig. Lokalradio har dessuten krav om at bingoblokker må skrives ut på papir, mens databingo spilles ved utfylling av bingobonger på egnede digitale skjermformater.

Forbundet er svært positive til en økning av gevinststørrelsen og mener dette er et viktig tiltak for å revitalisere radiobingo for å gjøre spillet mer interessant og attraktivt. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer tilsier at antallet bingospillere er på retur og at rekruttering av nye spillere er krevende. Flere melder også om til dels kraftige reduksjoner i bingoinntektene inneværende år. Det kan være flere årsaker til dette, men det er liten tvil om at et stadig økende spilltilbud både fra Norsk Tipping, Rikstoto og på nett fra utenlandske spillselskap, endrer folks spillevaner og stjeler av bingoomsetningen til lokalradioer i Norge.

For å fremme oppslutningen om radiobingo og derav opprettholde eller øke omsetningen, mener NLR det er et stort behov for å heve premiene for å styrke hovedspillet på bingo i lokalradio/-fjernsyn. Etter vår mening vil noe høyere premiesatser bidra til å øke populariteten og derav muligheten til å nå fram til nye kundegrupper. All erfaring tilsier også at omsetningen øker i takt med oppsamlingsgevinstens størrelse. Derfor mener NLR det er utslagsgivende å ha premiesatser som sikrer en stabilitet i bingoinntektene og som hindrer omsetningsfall når oppsamlingsgevinsten går ut.

Utover dette vil forbundet ta til orde for at administrasjonen knyttet til radiobingo må endres. Vi mener forskriften er for rigid på dette området og at den kan forenenkles betydelig. Vi tar også til orde for å kunne spille bingo via digitale bingoblokker på mobil, nettbrett eller desktop. Ved innføringen av elektronisk salg av bingoblokker med virkning fra januar 2015, ble det satt som et krav at
bingoblokkene fysisk må skrives ut på papir. I en digital tidsalder anser NLR dette som bakstreversk, lite moderne, lite miljøvennlig og en bremsekloss for å adoptere ny teknologi. Med bakgrunn i at Stortingsmeldingen nå åpner for databingo over internett, kan ikke forbundet se noen vektige argumenter for at digital utfylling av bingoblokker på egnede plattformer ikke også skal kunne omfatte hovedspill i lokalradio.

Norsk Lokalradioforbund oppfordrer alle som avvikler radiobingo om å la høre fra seg i høringsrunden. Lotteritilsynet ber om at eventuelle innspill på høringsforslagene blir sendt innen 01.09.2018. Høringsinnspillene sendes til postmottak@lotteritilsynet.no. De kan også sendes pr post til Lotteritilsynet, postboks 800, 6805 Førde.

Endringene i reglene som blir vedtatt ska l tre i kraft med virkning fra 01.01.2019

Her kan du lese hele høringsbrevet fra Lotteritilsynet: 17-02977-6 17-02977-4 Forslag til endringer i bingoregelverket 491590_333179_0.DOCX 523368_6_1

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar