Medlemsinformasjon

Store utfordringer for lokalradio, NLR arbeider for flere tiltak

Lokalradioer over hele landet rapporterer om store konsekvenser som følge av det pågående utbruddet av koronavirus. Situasjonen er alvorlig for mange, og Norsk Lokalradioforbund arbeider med å få på plass løsninger som skal bistå lokalradioene som rammes.

NLR bistår nå lokalradioer som har tøffe dager med råd og hjelp, mange står ovenfor nye og uvante problemstillinger. Forbundsadministrasjonen bidrar nå med å dele erfaringer på tvers av medlemsmassen, samt hente inn informasjon både fra myndigheter og våre egne medlemmer. Vi arbeider mot myndighetene for å få på plass støtte som skal avhjelpe situasjonen, både på kort og litt lengre sikt.

Lokalradio har sammen med andre lokale medier en viktig og kritisk samfunnsfunksjon, i form av faglig, kritisk og uavhengig informasjonsformidling. Mediene er en del av samfunnets infrastruktur. Forutsetningen for at lokalradio skal kunne ivareta slike funksjoner og sin beredskapsplikt, er at de er operative. Stadig flere melder nå om at det iverksettes tiltak som er begrensende for evnen til å opprettholde sendinger og redaksjonell produksjon på et akseptabelt nivå. Vi trenger slagkraftige lokalradioer som fortsetter å dekke informasjonsbehovet fra kommuner, næringsliv og andre sektorer i samfunnet som blir berørt av krisen.

NLR utførte denne uka en undersøkelse blant de av sine medlemmer som har minst ett årsverk ansatt i virksomheten for å kartlegge hvordan den kraftige nedgangen i annonseomsetning påvirker lokalradioenes drift. 79% av av de deltakende virksomhetene har permittert ansatte eller har planer om å foreta permitteringer i løpet av kort tid, 21% av deltakerne har allerede iverksatt permittering av sine ansatte. Det er kommersielle lokalradiovirksomheter og allmennradioer der reklameinntekter er viktig inntektskilde som er hardest rammet. For enkelte av disse er den økonomiske situasjonen svært prekær.

Situasjonen synliggjør hvor sårbar lokalradiobransjen er når krisen treffer og de kommersielle inntektene reduseres. Vi trenger pressestøtteordninger som fungerer bedre for lokalradiobransjen enn dagens tilskuddsordninger, og bidrar til å støtte det journalistiske arbeidet som utføres hver eneste dag over hele landet. De redaksjonelle ressursene er hos mange overbelastet, som medfører at mange nå legger ned både frivillig innsats og overtid som ikke godtgjøres på grunn av radiostasjonens økonomi.

Norsk Lokalradioforbund arbeider nå blant annet med følgende tiltak:

  • På mandag gikk NLR i dialog med Medietilsynet for å få fremskyndet utbetaling av innvilgede søknader fra tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier. Vi anmodet om at utbetalingene skjer allerede i løpet av inneværende uke dersom det er praktisk gjennomførbart, og at forskuttering av innvilget støttebeløp økes fra 50 til minst 75 prosent for de prosjektene der andre rate utbetales etter ferdigrapportering. Dette for at lokalradioene ikke skal måtte forskuttere store beløp. På onsdag offentliggjorde Medietilsynet at de iverksetter de tiltakene som er foreslått.
  • NLR har rettet henvendelser til Tono og Gramo på vegne av medlemmene for å signalisere at bransjen nå står foran en utfordrende periode. Rettighetsorganisasjonene sier de forstår situasjonen og vil gå i dialog for å se på tiltak for å bistå bransjen. NLR vil ta til orde for å redusere vederlag for 2020, og er blitt enig med begge organisasjonene om at de ikke vil drive aktiv betalingsoppfølging før situasjonen er mer avklart.
  • NLR retter nå en formell henvendelse til Kulturdepartementet der vi foreslår en kortsiktig ordning for driftsstøtte til lokalradioer som har fått inntektsgrunnlaget sitt redusert som følge av koronaviruset. Vi foreslår at ordningen kanaliseres gjennom tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier, og at dette prioriteres for å unngå at det redaksjonelle arbeidet stanser opp.
  • NLR vil rette en henvendelse til Telenor og ta til orde for en midlertidig reduksjon i innplasseringskostnadene for lokalradio. Lokalradioene har betydelige utgifter til innplassering av utstyr for både FM og DAB, utgifter som vil bli vanskelige å håndtere i tiden som kommer.
  • Holde Kulturdepartement, Medietilsynet, NKOM og politikere oppdatert om utviklingen i bransjen, og hvordan de ulike hjelpetiltak som diskuteres fra myndighetenes side påvirker lokalradiobransjen.

Forbundsadministrasjonen legger i disse dager ned en formidabel arbeidsinnsats for en hardt prøvet bransje, med både rammevilkår, råd og praktisk bistand. Styret avholdt styremøte på torsdag, og vil fremover avholde jevnlige beredskapsmøter for å følge utviklingen i bransjen. Sammen arbeider vi for at bransjen skal komme seg så godt gjennom dette som mulig.

Om forfatteren

blank

Aslak Sommerfelt Skretting

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar