Medlemsinformasjon

Utsetter innkreving av moms

Her kommer en liten julegave: Det blir ikke 25 % tillegg på regningen fra TONO og Gramo fra 1. januar likevel. Innkrevingen av moms er utsatt.

Organisasjonene Gramo, TONO og Norwaco varslet tidligere i vinter at de ville starte oppkreving av merverdiavgift fra 1.1.2022 på vederlag for rettigheter organisasjonene forvalter. Dette blir nå utsatt i påvente av nytt regelverk. Det går fram av et brev som er sendt ut fra Gramo til medlemmer.

For de fleste lokalradioer er det her snakk om kun regnskapstekniske føringer, men for de som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret blir regningen for å spille musikk 25 % høyere. Det kan også gå utover likviditeten i mange lokalradioer.

Bakgrunnen for at organisasjonene varslet at de ville starte å oppkreve merverdiavgift, er at Skatteetaten har bestemt at vederlag organisasjonene oppkrever for rettigheter de forvalter er å anse som omsetning etter merverdiavgiftsloven.

Videre ble det pålagt endring av dagens praksis hvor alt vederlag oppkreves uten merverdiavgift, med krav om at merverdiavgift skulle oppkreves på vederlag basert på rettighetshavernes avgiftsstatus.

Ved manglende oppkreving av merverdiavgift på vederlag risikerer rettighetshavere etterberegning av merverdiavgift og eventuell tilleggsskatt.

Må vente på nytt regelverk

Organisasjonene vurderte at eneste mulighet å oppkreve merverdiavgift i overenstemmelse med gjeldende regelverk på er å oppkreve merverdiavgiften i eget navn.

Hovedgrunnen er at det ved oppkreving av kollektive vederlag normalt ikke er mulig å identifisere rettighetshaveres vederlag og merverdiavgift ved fakturering til kundene og å videreføre denne til rett rettighetshaver.

Organisasjonene forvalter dessuten rettigheter for til sammen millioner av rettighetshavere. På bakgrunn av dette søkte organisasjonene registrering i Merverdiavgiftsregisteret og innledet dialog med Skatteetaten om løsningen.

Det foreligger nå svar fra Skatteetaten, hvor de har vurdert at det gjeldende regelverket ikke gir rom for å behandle innkreving av avgift slik organisasjonene skisserte.

Samtidig har Skatteetaten gitt tilbakemelding om at de jobber med en lovendring for å tilpasse regelverket og at de vil søke å foreslå praktikable og gode regler på dette området. Etaten forventer at nytt regelverk foreligger tidligst om seks måneder.

Dette innebærer at organisasjonene vil avvente å starte innkreving av merverdiavgift på rettighetsvederlag i påvente av nytt regelverk.

Samtidig har organisasjonene fått muntlige forsikringer om at det internt i Skatteetaten er gitt instrukser om ikke å igangsette ettersyn som følge av manglende oppkreving av merverdiavgift inntil nytt regelverk er på plass.

Organisasjonene vil fortsette dialogen med Skatteetaten for å søke å påvirke at nytt regelverk ivaretar rettighetshavernes, medlemmene og organisasjonenes interesser, står det i brevet.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.