Foto: Pål Lomeland
Medlemsinformasjon

Vil intensivere kontrollen med nye DAB-installasjoner

Nylig ble en lokalradiostasjon ilagt et overtredelsesgebyr på 5000 kroner for bruk av ulovlig senderpunkt med den konsekvens at signalene forstyrret de nasjonale DAB-blokkene. Nå vil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i større grad kontrollere nye DAB-installasjoner for å etterse at vilkår blir fulgt.

Samtidig presiserer forvaltningsorganet at de ønsker å spille på lag med utbyggerne ved å bidra med informasjon og rettledning for hvordan sendernettene kan realiseres innenfor lovverket.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fått inn en del søknader på DAB fra lokalradioaktørene og mange sendernett for Lokal-DAB har kommet i drift. Av de 37 lokalregionene er det tildelt 31 og det er ytterligere en søknad til behandling i lokalregion Hardanger.

– Vi har nå fått innmeldt omlag 75 lokale-DAB stasjoner, men det mangler noen detaljer på noen av dem, spesielt når det gjelder antennespesifikasjoner, sier sjefsingeniør Tore Lunestad i Nkom til lokalradio.no.

Han understreker at de aller fleste utbyggere oppfører anleggene i henhold til tillatelsesvilkår og han oppfordrer til å kontakte Nkom for bistand ved spørsmål og i tvilstilfeller.

– De fleste søker og setter opp sendere i henhold til vilkårene, men vi har også oppdaget sendere som det ikke er søkt om og ikke er godkjent. Vi vil derfor i større grad kontrollere nye DAB-installasjoner og bidra så langt vi kan med informasjon og tilrettelegging. Vi vil også etterse at vilkår blir fulgt og iverksette sanksjoner ved behov, sier Lunestad.

Før sommeren måtte en lokalradio stenge ned den ene av sine to DAB-sendere etter et hastevedtak i Nkom. Årsaken var at Avinor hadde klaget over støy på frekvensen som brukes til luftfartskommunikasjon. En kontroll fra Nkom avslørte at forstyrrelsene kom fra en DAB-sender tilhørende lokalradioen. Interferens mot eksisterende tjenester og nabokanalinterferens har vært den største utfordringen til nå i forbindelse med bygging av lokale DAB-nett.

– Vi har skiftet frekvens i tre lokalregioner for å unngå slike problemer. Det siste frekvensbyttet gjaldt Haugaland der vi byttet fra frekvensblokk 11B til 7A grunnet nabokanalinterferens. Frekvensbytte er ikke mulig og gjerne ikke tilstrekkelig i alle tilfeller. Den beste måten for å unngå nabokanalinterferens er å samlokalisere senderpunkt, men dette er ikke alltid hensiktsmessig for aktørene. Dersom en har nabokanal og det ikke er mulig med samlokalisering bør senderpunktet enten ha lav utstrålt effekt (anslagsvis 50 Watt ERP eller lavere) eller være plassert langt (ofte over 1 km) fra hus og trafikkerte veier, sier Lunestad.

Nkom ønsker å påminne om følgende vedrørende utbygging av lokal-DAB:

Nkom har ikke ansvar for detaljplanlegging av DAB-nett. Den oppgitte maksimale utstrålte effekten er den som er koordinert mot naboland. I noen tilfeller må det brukes lavere effekt for å unngå interferens og redusert dekning i eksisterende sendernett og tjenester. Innehaver av spektrumstillatelsen er ansvarlig for frekvensbruken og at andre tjenester ikke blir forstyrret. Det vil ikke bli gitt erstatning fra myndigheten dersom effekten må reduseres eller stasjonen må flyttes.

Det må brukes filter på senderen, og i tilfeller der første nabokanal er i bruk skal det brukes kritisk maskefilter. Filtertype framgår av internasjonale avtaler og teknisk beskrivelse.

Nkom koordinerer senderpunktet mot naboland slik at de godkjenner frekvensbruken og at vi har beskyttelse for bruken i ITU. Nkom oppfordrer derfor til at en bruker e-skjema når en søker om stasjonspunkt for å sikre at all nødvendig informasjon kommer med. E-skjema kan finnes her: https://www.nkom.no/teknisk/skjema/frekvens/frekvenser / https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Post–og-teletilsynet/Soknad-om-endring-av-frekvenstillatelse-for-kringkastingsnett/

Det finnes også en del informasjon om hvordan et DAB sendernett skal realiseres i den tekniske beskrivelsen som følger spektrumstillatelsen. Generell informasjon om DAB kan også finnes på Nkoms hjemmeside, https://www.nkom.no/teknisk/kringkasting/digital-radio/utlysning-av-frekvenser-til-digital-lokalradio

 

 

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar