Mixer hos Radio Ålesund
Myndighetsinformasjon

Det blir ikke reklameforbud i slukkeområdene

Nye vilkår for den kommende konsesjonsperioden er nå klare. Det blir ikke reklameforbud i slukkeområdenene på FM, slik Medietilsynet opprinnelig foreslo. I stedet blir det innført en tidsbegrensning på fire minutter reklame per sendedøgn. I tråd med forutsetningene i Hurdalsplattformen, vil regjeringen gi lokalradio mulighet til å være på FM fram til 2031.

Stortinget har bestemt at lokalradio skal få fortsette på FM i fem nye år fra nyttår. – Nå har Kulturdepartementet gitt Medietilsynet i oppdrag å forlenge konsesjonene. Formålet er å gi lokalradioene noe mer tid til å forberede overgangen til digitale sendinger, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

For de alle fleste lokalradioer som sender på FM, blir det ingen vesentlige endringer i vilkårene når konsesjonene forlenges med fem nye år, fra 1. januar 2022 til 31. desember 2026, i tråd med Stortingets beslutning. Konsesjonene forlenges automatisk og med uendret dekning. Det er altså ikke nødvendig å levere søknad til Medietilsynet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for å få forlengelse.

Inndeling i konsesjonstyper oppheves
For å sikre forutsigbarhet blir radioenes eksisterende sendetid videreført inn i den nye femårsperioden. – Det betyr at ingen radioer risikerer å miste sendetid som er fordelt og innrapportert til Medietilsynet. Det samme gjelder sendetiden til lokalradioer som har vært alene på nett avsatt til døgnkontinuerlig drift og derfor ikke har innrapportert sendetiden, sier Sekkelsten.

Inndelingen i ulike konsesjonstyper (døgnkontinuerlig radio, alminnelig radio, og nisjeradio) oppheves.

– Begrunnelsen for inndelingen var at døgnkontinuerlig radio og alminnelig radio hadde krav om å sende lokalt innhold. Disse konsesjonstypene ga rett til mer sendetid enn nisjeradio, som ikke hadde innholdskrav. Fordi det ikke lenger er knyttet innholdskrav til noen av konsesjonstypene, fjernes skillet. Det bidrar også til å forenkle ordningen, sier Sekkelsten.

Nye regler i slukkeområdene
For lokalradioer på FM i og rundt byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger (områdene 02-03, 02-04, 02-05, 03-01, 03-02, 06-05, 11-03, 11-04, 12-05, 12-08, 15-03) oppheves dagens regler om inntektsbegrensninger på kr 135 000 eller 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter. Forbudet mot sam- og videresending oppheves også.

I stedet innføres vilkår som innebærer at lokalradioer i slukkeområdene får mulighet til å sende reklame i inntil fire minutter per sendedøgn. Programsponsorer og produktplassering er ikke tillatt i disse områdene.

Vilkåret har følgende unntak:

· Egenreklame samt betalte budskap fra offentlig myndighet med viktig informasjon til befolkningen, omfattes ikke av begrensningen på fire minutter. Slikt innhold skal plasseres i reklameblokkene mellom sendingene.

· Premieprepresentasjon av sponsede premier til en verdi inntil kr 10 000 kan presenteres i tilknytning til bingo og konkurranser.

Enkelte radioer som sender både på DAB og FM i slukkeområdene, må investere i utstyr for å skille DAB- og FM-sendinger på grunn av reklamereglene som gjelder på FM. – Det kan gis støtte til slikt utstyr gjennom tilskuddsordningen til lokale lyd- og bildemedier, sier Sekkelsten. I den sammenheng er fristen for å søke tilskudd etter denne ordningen forlenget fra 18. november til 2. desember.

Konsesjonæren må selv bruke konsesjonen
Det innføres et vilkår i slukkeområdene om at konsesjonæren selv må benytte konsesjonen. Det innebærer at sendingene må bestå av innhold som viser at konsesjonæren har selvstendig redaksjonell virksomhet og en egen profil. Det innebærer også at det som utgangspunkt ikke er tillatt med programsamarbeid eller samproduksjoner.

– Hensikten er å unngå at sendetiden på FM-konsesjonene i slukkeområdene i realiteten selges eller leies ut til kommersielle aktører, sier Sekkelsten. Hun legger til at det fremdeles blir tillatt å benytte programmer laget av eksterne produsenter, og å abonnere på nyhetsbulletiner, trafikk- og værtjenester. – I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon fra forbudet. Medietilsynet kommer til å lage en veileder som tydeliggjør i hvilke tilfeller det kan gis slik dispensasjon, sier Sekkelsten.

I tråd med forutsetningene i Hurdalsplattformen, vil regjeringen gi lokalradio mulighet til å være på FM fram til 2031. Hvordan dette skal gjennomføres blir avklart i god tid før konsesjonene utløper 31. desember 2026.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.