Dette skyldes at flere medier ville få en stor avkortning i støtten etter gjeldende regler, fordi deres inntekter og/eller kostnader varierer mye gjennom året.

– Det er viktig for regjeringen å lytte til innspill fra bransjen. Vi ser at denne bestemmelsen fikk et uheldig utslag for mange medier, og foreslår derfor å endre forskriften, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Forslaget gjelder § 10-3 i forskriften, som sier at mediene får en avkortning i kompensasjonen dersom driftsresultatet i perioden i 2020 overstiger driftsresultatet i samme periode 2019. Utfordringen ligger i at det brukes et gjennomsnitt av driftsresultatet i 2019 til sammenligning med det faktiske driftsresultat i perioden 15. mars til og med 30. juni 2020.

Regjeringen foreslår derfor å endre forskriften slik at det i beregningen av driftsresultat for perioden i 2019 kan benyttes enten

a) beregningsmetoden for driftsresultat (EBITDA) i perioden i 2019 slik forskriften definerer i dag, eller

b) driftsresultatet i perioden 15. mars til og med 30. juni 2019.

Etter planen skulle medier som innfrir kriteriene for å motta kompensasjon etter den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier få utbetalt støtte i månedsskiftet august/september.

Kulturdepartementet vil sende forslaget til forskriftsendring på høring. Dersom forskriften endres vil mediene som ønsker å benytte den nye beregningsmetoden for driftsresultatet i 2019 måtte sende inn nødvendige opplysninger til Medietilsynet. Tilsynet vil så snart som mulig etter dette utbetale kompensasjonen.

Ettersom det foreslås å benytte både den gamle og en ny beregningsmetode vil ingen medier komme dårligere ut av den foreslåtte endringen.