Foto: Nils Martin Kristensen/GLR
Myndighetsinformasjon

Høring om nye forskrifter for radiobingo

Lotteri- og stiftelsestilsynet har sendt forslag om endringer i bingoforskriften ut på høring. Dermed kan det bli enklere å spille radiobingo i fremtiden. 

– Det er ønske om å ta vekk kravet i forskrift om bingo § 26, 6 ledd 2 pkt. om at bingobonger kjøpt på nett må skrives ut før de kan benyttes til spill på radio- og tv-bingo, skriver Lotteri- og stiftelsestilsynet i sin innledning.

De ber om at høringsinnspill blir sendt inn til dem innen 12. november og endringene kan tre i kraft fra 1. januar 2020.

Bakgrunnen for endringen:

Det ble med virkning fra 01.01.2015 tillatt for lokalradio og lokaltv å selge bonger på internett. Det ble imidlertid stilt krav om at bongene som ble kjøpt måtte skrives ut. Det vil si at en ikke kunne spille bingo med bruk av elektroniske bonger.

Ved forskriftsendring vedtatt 11.01.2019 ble det også åpnet for at bingo hos entreprenør kan spilles på nett. Her ble det ikke stilt krav om at bongene som ble kjøpt skulle skrives ut. Det er således i dag ulike krav til hvordan bingo på nett skal spilles, avhengig av om det er snakk om radiobingo eller bingo i regi av en entreprenør. Denne forskjellen ønsker myndighetene å fjerne med den foreslåtte bestemmelsen.

Av hensyn til en sammenhengende og systematisk pengespillpolitikk bør det være mest mulig like krav for radiobingo og entreprenørbingo, også hva gjelder ansvarlighetstiltak. Det foreslås derfor at det skal være mulig å stenge seg ute fra nettspill for radiobingo, på lik linje med utestenging fra nettspill hos entreprenør.

Videre foreslår Lotteritilsynet at det forskriftsfestes krav om at trekningsresultatet skal leses opp to ganger, at hver spiller bare kan ha én spillkonto hos den enkelte aktør og at alle spillere skal være identifisert på en sikker måte.

Det konkrete endringsforslaget: 

I forskrift om bingo foreslås følgende endringer:

§ 26, 7 ledd

Bingobonger godkjent av Lotteritilsynet kan selges på Internett. Bongene må skrives ut for å kunne
benyttes i bingospillet.

Ny § 26 a)

Bingobonger godkjent av Lotteritilsynet kan selges på internett.

Trekningsresultatet i hovedspillet skal leses opp to ganger.

Spilleren kan kun ha én spillkonto hos den enkelte aktør.

Det stilles krav om at alle spillere skal være identifisert på en sikker måte før pålogging. Spillere skal til enhver tid kunne stenge seg ute fra bingospill på nett. Utestengingsperioden skal være minimum 1 år hos den enkelte stasjon.

Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Lotteritilsynet viser til brev fra Kulturdepartementet datert 20.06.19 med anmodning om bistand til høring av forslag til endring i forskrift av 30. november 2004 nr. 1528 om bingo (bingoforskriften), gitt med hjemmel i lov av 24. november 1995 § 3 om lotterier mv. (lotteriloven).

Forskrift om bingo og endringer i den vil bli notifisert i tråd med direktiv 98/ 34/EC.

Lotteritilsynet ber om at eventuelle innspill på høringsforslagene blir send til dem innen 12.11.2019.

Høringsinnspillene sendes til postmottak@lotteritilsynet.no. De kan også sendes pr post til Lotteritilsynet,
postboks 800, 6805 Førde

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar