Illustrasjon: DAB-sender
Myndighetsinformasjon

Nå kan du søke på Riksblokk 2

Nkom og Medietilsynet utlyser en anleggskonsesjon og en spektrumstillatelse for Riksblokk 2, på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Søknadsfrist er 1. september 2020 klokka 12.00.

Riksblokk 2 er en nasjonal frekvensressurs som tildeles samlet til digital lydkringkasting. Det gis kun én anleggskonsesjon og én spektrumstillatelse. Søknad om spektrumstillatelse sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og søknad om anleggskonsesjon sendes Medietilsynet. Riksblokk II-tillatelsene får samme varighet som andre tillatelser for digital radio, som er til 31. desember 2031.

Det presiseres i utlysningen at frekvensressursen vil bli trukket tilbake dersom det viser seg at disse ikke brukes til digitalradio på de vilkår myndighetene har fastsatt. Frekvensmyndighetene vil i så fall utrede annen bruk enn digital lydkringkasting i dette båndet.

Konsesjonsvilkår
I Medietilsynets utkast til konsesjonsvilkår fremgår det at anleggskonsesjonæren plikter å ta i bruk senderanlegget til formidling av digitalt lydkringkastingsinnhold innen 12 måneder etter ikrafttredelse av anleggskonsesjonen. Med å «ta i bruk» menes at senderanlegget skal være operativt innen oppstartsfristen slik at kringkastere med innholdskonsesjon har reell mulighet til å formidle regelmessige kringkastingssendinger til allmennheten via senderanlegget. For å oppfylle vilkåret om å ta i bruk konsesjonen, vil det ikke være tilstrekkelig å for eksempel etablere en eller få laveffektssendere med liten rekkevidde.

Les utkastet til konsesjonsvilkår her
Les mer om tekniske vilkår her

Sektoravgift
Tillatelsesinnehaver skal betale årlig sektoravgift til Nkom for spektrumstillatelsen etter ekomloven § 12-1 og forskrift 20.mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Sektoravgift for 2020 er om lag 270 000 kroner.

Bankgaranti
For å sikre at etterspørselen etter frekvensene er reell, vil Nkom og Medietilsynet kreve at søker stiller en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på 300 000 – trehundretusen – kroner. Garantien må være gyldig til og med 31. desember 2020 og skal sendes Nkom sammen med søknaden om spektrumstillatelse.

nkom.no finner du ytterligere informasjon om utlysningen, krav til bankgaranti og hvordan du søker på frekvensressursen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.