Myndighetsinformasjon

Økonomiske krisepakker som berører lokalradio

Stortinget vedtok 31. mars 2020 – flere økonomiske tiltak for bedrifter og arbeidstakere. De siste krisepakkene inneholder også kontantstøtte til bedrifter for å betjene løpende utgifter. Det er Finans Norge og din lokale bank som skal gi deg tilgang til kontantstøtte når ordningen er på plass.

Norsk Lokalradioforbund har gjennomgått og forsøkt å oppsummere tiltak som er relevante for lokalradiovirksomhetene og ansatte i bransjen. Denne artikkelen vil ta for seg hvilke krisetiltak Regjering og Storting iverksetter i forbindelse det pågående virusutbruddet. Innlegget oppdateres fortløpende.

For lokalradioer med stort inntektsfrafall, er det spesielt kontantstøtteordningen som nå gjelder for lokalradio.

[mkb-anchor]Regjeringens oversikt over krisepakker[/mkb-anchor]

Oppdatert: 31. mars 2020 med dekning av faste utgifter.

Regjeringen har laget en egen informasjonsside for de ulike krisepakkene som berører lokalradio og bedrifter i tilknytning til den alvorlige situasjonen for landet.

Det er lagt frem flere konkrete tiltak som berører lokalradio:

 • Kontanstøtteløsning for løpende utgifter.

Regjeringen fremmet forslag gjennom Statsråd den 27. mars – en kontantstøtteordning for norske bedrifter hvor Staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig nedgang i omsetning på grunn av virusutbruddet. Dette angår spesielt lokalradio inntil dedikerte ordninger er på plass. Totalt har Regjeringen avsatt 50 milliarder pr. måned til denne ordningen.

Kulturdepartementet skriver en anmerkning i Prop. 67 S:

Redaktørstyrte medier er en viktig grunnstein i et demokratisk og fritt samfunn, og har en viktig rolle i norske lokalsamfunn. I den økonomiske situasjonen Norge nå står i opplever rekke bransjer utfordringer. Mediebransjen må som andre bransjer benytte seg av allerede vedtatte ordninger og tiltak, samt kompensasjonsordningen for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet, som varsles i denne proposisjonen. Regjeringen vil vurdere i hvilken grad eksisterende ordninger benyttes og virker, og holder fast ved at medienes samfunnsmessige rolle skal opprettholdes

 • Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen foreslår å etablere en ordning med statlig lånegaranti mot små og mellomstore bedrifter, det såkalte SMB-markedet. Tiltaket er spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som følge av driftstap i forbindelse med coronautbruddet. Det er avsatt en låneramme på 50 milliarder til dette formålet. Regjeringen vil vurdere ytterligere penger på bordet om nødvendig.

 • Redusert arbeidsgiveravgift

Det er flertall for å redusere arbeidsgiveravgiften for to måneder. Den vil bli redusert med 4 prosentpoeng for første termin, altså to måneder. Regjeringen vil legge ut denne endringen på Regjeringens hjemmeside

[mkb-anchor]Stortingsvedtak av 16. mars 2020 som berører lokalradio[/mkb-anchor]

Disse er gjennomført som lovvedtak av Stortinget 19. mars 2020

Kort oppsummert så er det følgende endringer som ble vedtatt av Stortinget 16. mars 2020:

 • Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere (arbeidsgiverperioden) ved permittering reduseres fra 15 til to dager.
 • Ventedager for dagpenger for de som permitteres oppheves
 • Kravet til arbeidstidsreduksjon for å ha rett til dagpenger reduseres fra 50 % til 40 %.

Stortinget har videre vedtatt at ansatte blir tilbudt 100 % lønn som dagpenger i 20 dager, deretter vil de som i dag tjener over 300 000 få dekket 62,4 % av lønna som dagpenger, mens de som har under 300 000 i inntekt vil få 80% av lønna som dagpenger etter 20 dager. I tillegg så reguleres dagpengesatsen nedover til 0,75 % av grunnbeløp 1G. Det innebærer at dagpengegrunnlaget blir utvidet mot de lavtlønte til 74 893 som minstelønn for å få dagpenger.

Krav til redusert arbeidstid er justert fra 50 % til 40 %, så kan permisjon på 60% gir derfor rett til dagpenger.

Dagpengene beregnes ut fra statens grunnbeløp og man kan få maksimalt 6G, altså 599 148. Har man tjent mer enn dette, vil man aldri få mer enn 599 148 i dagpenger.

Blir en ansatt syk av coronavirus i denne perioden, vil også NAV ta hele kostnaden til sykepenger.

Alle løsningene er av midlertidig karakter til normalsituasjon gjenoppstår:

 • Reduksjon av arbeidsgiverperioden ved sykemeldinger. Den er redusert fra 14 dager, til 3 dager. Det innføres sykepenger til selvstendige næringsdrivende og frilansere med samme rettigheter som fast ansatte.
 • Selvstendig næringsdrivende får omsorgspenger fra dag 4, med samme rettigheter som ordinære arbeidstakere.
 • Selvstendig næringsdrivende som mister hele eller deler av inntekten sin får dekket 80% av sin snittinntekt for de siste tre årene, opp til maksimalt 581 298. Kompensasjonen dekkes fra dag 17. etter inntektsbortfallet

NAV har opprettet en egen dedikert side som omfatter rettigheter i forbindelse med koronaviruset

Økonomiske virkemidler for å forhindre konkurser
De økonomiske virkemidlene som regjeringen har foreslått den 13. mars 2020, ble også vedtatt av Stortinget 16. mars og er som følger:

 • Lokalradioer som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe lokalradioer som i dag er rammet av at inntekter bortfaller
 • Eiere av lokalradioer som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

I tillegg har et enstemmig Storting vedtatt følgende løse forslag til saken den 16. mars 2020 som også kan påvirke lokalradio.

Stortinget har også bedt regjering om:

 • Utsettelse av merverdiavgift som forfaller den 15. april
 • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020
 • Redusere lav momssats til 8 % med tilbakevirkende kraft
 • Stortinget vil videre be regjeringen komme med ytterligere kompensasjon for dem som er hardt rammet av konsekvensene fra coronaepidemien.

De fleste av Stortingets vedtak må skrives i lov og forskrift. Det er ventet at dette da blir gjort ved lovvedtak i Stortinget 19. mars 2020 eller senest i Statsråd fredag 20. mars 2020. Vi følger saken tett og vil oppdatere denne siden.

Om forfatteren

Eivind Engberg

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar