Myndighetsinformasjon

Viktig høring om endring for lokalradio

Her kommer nok en høring som angår lokalradio. Denne gjelder endringer i konsesjonsvilkårene på FM, altså er dette aktuellt for de radioene som skal bli igjen på FM-båndet, midlertidig eller permanent. 

Pressemelding:

Medietilsynet sender utkast til endringar i kringkastingsforskrifta sine føresegner om analog lokalradio ut på offentleg høyring. Frist for innspel er 18. april 2016.

Endringsforslaga er ei oppfølging av den liberaliseringa av rammevilkåra for lokalradio som blei fremma av regjeringa i Meld.St.24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet.

Medietilsynet skal, i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit, forlengje innhaldskonsesjonar, anleggskonsesjonar og frekvensløyve i god tid før inneverande konsesjonsperiode går ut 31. desember 2016.

Medietilsynet tar sikte på å forlengje konsesjonane så snart endringane i kringkastingsforskrifta er vedtatt. Medietilsynet sender med dette på høyring utkast til vilkår i forlengingsvedtaka.

Innspel til høyringa kan du merke med «Lokalradio – høyring av endringar i kringkastingsforskrifta» og sende på epost til post@medietilsynet.no med kopi til linda.andersen@medietilsynet.no innan 18. april 2016. Innspel kan også sendast per post til: Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

HØRINGSNOTAT

LOKALRADIO.NO KOMMER MED MER OM SAKEN!

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Her er ein uhorveleg mengde med unyttige ord . Poenget med eit høringsnotat må vera å gjera det så kort og klart at alle kan sette seg inn i betydningen av det som står i løpet av kort tid. Dvs det bør bare stå lista opp konkret hvilke endringer som foreslås i forhold til dagens ordning ikkje ein masse utenomsnakk. Slik dette notatet er forma sit du att med eit usikkerhetsmoment etter gjennomlesning – har eg oppfatta alt og har eg oppfatta rektig?
    Siste avsnitt under pkt 3.1 og 3.2 med ramme rundt virkar som litt meiningslause på meg og dei bør bare fjernas dersom det ikkje er gode grunnar for å ha dei. Men la oss få vite – kan me fortsette som i dag fram til 2021 eller er der endringar?