Drive-in-kino FOTO: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Vil åpne for fribruk av små FM-sendere

Nkom foreslår flere endringer i fribruksforskriften. En av endringene er å tillatte fribruk av frekvenser til kortvarige arrangementer i FM-båndet.

Fribruksforskriften gir generelle tillatelser til bruk av bestemte radiofrekvenser, og ble sist revidert i 2018. I ettertid har det skjedd en rekke endringer i det europeiske regelverket som medfører behov for revisjon av forskriften.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) foreslår blant annet at visse typer trådløst lydutstyr i FM-båndet skal kunne brukes uten individuell frekvenstillatelse fra Nkom. Høringsfristen er 20. april.

Nkom fikk i 2020 en større mengde søknader om bruk av laveffekts FM-sendere i forbindelse med arrangementer som er flyttet utendørs. Eksempel på dette er laveffekts FM-sendere brukt til drive-in kinoer, noe som har vært aktuelt under koronapandemien.

For å gjøre det enklere for arrangørene i slike tilfeller, ønsker Nkom å tilrettelegge med søknadsfri tillatelse gjennom fribruksforskriften, når det gjelder frekvenstillatelse. Slik bruk krever imidlertid en korttidskonsesjon fra Medietilsynet.

I tidligere forskrifter har det vært lov med fribruk av laveffekts FM-sendere til f.eks DAB adaptere og andre små FM sendere hvor en ønsker å overbringe lyd på korte avstander.

Bestemmelsen har frem til nå har tillatt for 50 nW  E.R.P, på hvilken som helst frekvens i FM båndet.

– Det forslaget Nkom nå har på høring, og som kan ende opp som et tillegg til paragraf 10, hvis bransjen ønsker det, er muligheten for å sette opp en FM sender på 200mW E.R.P på kun en gitt frekvens: 88 MHz, sier Øystein Karlsen, som er overingeniør, Spektrumsavdelingen hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Dette tillegget på paragraf 10 har til hensikt å tilrettelegge for enkel bruk til små formål der en har behov for å sende noen hundre meter i omkrets, forteller Karlsen til lokalradio.no.

En har da ingen krav på beskyttelse. Alle tillatelser gitt i fribruksforskriften er på delte premisser for befolkning. (Andre eksempler på dette er frekvenser til WiFi, Bluetooth, trådløse mikrofoner, RC biler, mm..)

– Det er kun 88.0 MHz som er avsatt til dette formålet, slik forskriftsendringen foreslår, påpeker Karlsen.

Skal man drive med kringkasting må man under alle forhold søke Medietilsynet om kortidskonsesjon.

– Men, hvis en vil lage et midlertidig FM arrangement (drive- In kino, gudstjeneste, o.l.) og en kan klare seg uten beskyttelse, og med 200mW E.R.P slipper en dermed å søke Nkom om midlertidig FM sendertillatelse, forteller overingeniøren. Det blir dermed heller ikke noe gebyr å betale.

Hvis man skal drive med et større FM arrangement som har et vesentlig budsjett og har krav til beskyttelse vil det fremdeles være hensiktsmessig å søke Nkom om midlertidig FM sendertillatelse.

Da vil en få tildelt en gitt frekvens, for et gitt område, og for en avgrenset periode. Det vil i langt større grad sikre interferensfri gjennomføring av arrangementet.

Nkom oppfordrer til å ta kontakt dersom man lurer på noe angående fribruk av FM eller andre tekniske spørsmål.

Forslaget er sendt ut på høring og fristen for å sende inn innspill er satt til 20. april.

Høringsinnspill sendes til firmapost@nkom.no

Mer om dette finner du her: Nkom.no

I det samme høringsforslaget foreslår Nkom endringer til fribruksforskriften som betyr to nye allokeringer for trådløs dataoverføring (WAS/RLAN) i 6 GHz. Det vil gi det norske markedet tilgang til den nyeste teknologien innen trådløse nett, Wi-Fi 6E.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.