Myndighetsinformasjon

Intensiverer kontrollen med nisjeradio på FM

Medietilsynet vil i tiden etter slukking av FM i Oslo føre aktivt tilsyn med at nisjeradioene forholder seg til sine spesielle konsesjonsvilkår. Det kommer frem i et informasjonsbrev fra tilsynet til konsesjonærene.

8. desember slukker alle de riksdekkende kommersielle radiostasjonene sine FM-sendinger i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus. I tillegg blir de kommersielle lokalradione, som helt eller delvis dekker Oslo, tvunget til å nedlegge sine FM-sendinger.

Samtidig er det tilrettelagt for at dagens nisjeradioer skal kunne fortsette på FM i slukkeområdene mot at inntekts- og utbyttebegrensninger videreføres, samt at det innføres forbud mot samsending. Dette er ikke direkte nedfelt i forskriften, men Medietilsynet har med hjemmel i kringkastingslovens paragrafer 2.1 og 2.2 knyttet spesielle vilkår til nisjekonsesjonærer i slukkeområdene.

Dette er begrensningene for nisjeradio i slukkeområdene:

Det er ikke tillatt med samsendinger eller videresendinger. Medietilsynet kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller. Samsendingsforbudet og videresendingsforbudet inntrer først når de kommersielle lokalradiokonsesjonene (24/7- og allmennradioene) på FM er opphørt i området.
Konsesjonæren kan ha inntil 135 000 kroner per driftsår i reklame- og sponseinntekter, eller maksimalt 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter i driftsåret. Det kan ikke utbetales utbytte til eierne. Inntekts- og utbyttebegrensningene inntrer først når de kommersielle lokalradiokonsesjonene (24/7- og allmennradioene) på FM er opphørt i området.

Gjennom sitt informasjonsbrev vil Medietilsynet påminne om innholdet i vilkårene som gjelder for disse nisjeradioene.

– Bakgrunnen for at nisjeradioene kan fortsette å sende på FM i slukkeområdene er at de «ikkje kan seiast å vere i konkurranse med dei nasjonale kommersielle kanalane». For å hindre en omgåelse av dette hensynet er konsesjonæren pålagt et forbud mot sam- og videresending og regler for inntekt og utbytte. Disse reglene er satt som vilkår i konsesjonene. Stortinget har i behandlingen av Lokalradiomeldingen pålagt Medietilsynet å påse at disse begrensningene blir overholdt (jf. Meld. St. 24 for 2014-2015), skriver tilsynet i brevet.

Medietilsynet vil i tiden fremover derfor føre aktivt tilsyn med at nisjekonsesjonærene overholder sine særlige forpliktelser om sam- og videresendingsforbudet og inntekt og utbyttebegrensninger og presiserer derfor hva som menes med de ulike begrepene:

– Med sam- og videresending menes samtidig og uendret kringkasting av innhold mellom to eller flere radiokanaler. Bakgrunnen for forbudet er et ønske om å hindre “omgåing ved at kommersielle aktørar kjøper sendetid frå nisjekonsesjonærane”. Det å legge inn en forsinkelse i sendingen vil derfor også rammes av sam- og videresendingsforbudet, i følge tilsynet som videre skriver:

– Nisjeradioer som befinner seg i et slukkeområde kan hente inntil 135 000 kroner i reklame- og sponseinntekter, alternativt 40 prosent av radioens samlede inntekter i det aktuelle driftsåret. Med radioens samlede inntekter menes de inntektene som er generert fra radiodriften. Det kan ikke utbetales utbytte til eierne.

Ved fortolkningen av disse vilkårene vil tilsynet legge stor vekt på det bakenforliggende hensynet om at nisjeradioene ikke skal komme i konkurranse med de nasjonale kommersielle kanalene. Dersom nisjeradiokanaler i realiteten blir brukt til å distribuere innhold fra andre FM-kanaler som har et kommersielt driftsgrunnlag, for på den måten å utvide nedslagsfeltet til slike radioer, vil dette være i strid med Stortingets forutsetninger.

I forbindelse med kontrollen vil Medietilsynet innhente opptak av sendinger. Tilsynet presisrer også at eventuelle brudd på vilkårene vil kunne sanksjoneres av tilsynet i form av advarsel, gebyr eller tvangsmulkt, jf. kringkastingsloven §§ 10-2, 10-3 og 10-4. Ved gjentatte eller grove overtredelser vil konsesjonen også kunne inndras, jf. kringkastingsloven § 10-5.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

2 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • En skremmende utvikling, og enda mere skremmende hvis FRP og Høyre står bak slike monopoler.

  • Dette viser at Norge har en lang vei å gå før vi er et fritt land på mediesiden.
    Makan til knebling av de som ønsker å høre på FM skal man lete lenge etter.
    Piratradioer kommer til å dukke opp.