Radionyheter

Får ikke spille bingo to ganger i uka

I fjor ble det sendt inn en søknad om tillatelse til å ha radiobingo på lokalradio to ganger i uka. Søknaden ble avslått og så klaget inn. Nå er vedtaket kommet fra Lotterinemnda. 

Norsk Lokalradioforbund søkte 25. mars 2020 om dispensasjon til å avvikle radiobingo to ganger pr. ukke i en periode på to måneder på vegne av lokalradioene som er medlem i forbundet og som innehar tillatelse til å avvikle radiobingo.

Lotteritilsynet avslo søknaden 1. april 2020, med den begrunnelse at det basert på terskelen som oppstilles i praksis ikke forelå tilstrekkelig grunnlag til å gi dispensasjon.

Radio Randsfjord påklaget vedtaket 2. april 2020. I klagen het det blant annet at koronasituasjonen har påvirket den enkelte lokalradio forskjellig, og at søknad om dispensasjon bør behandles individuelt.

Lokalradioen viste til at en ekstra bingokveld forhåpentligvis skal kompensere for bortfall av reklameinntekter, som utgjør ca. 1/3 av de totale inntektene.

Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og oversendte klagen med innstilling 30. april 2020 til Lotterinemnda for behandling.

Lotterinemnda vurdering

Nå er svaret fra lotterinemnda kommet og der går det fram at den klare hovedregelen i bingoforskriften er at det kun skal gis tillatelse til å spille radiobingo en gang per uke.

Bestemmelsen om at Lotteritilsynet kan gi dispensasjon fra reglene i forskriften, j f. bingoforskriften § 34, gir mulighet for unntak fra denne hovedregelen. Bestemmelsen er utformet slik at Lotteritilsynet har et skjønn med hensyn til når det skal gis dispensasjon, og tilsynet har i praksis lagt opp til en hoy terskel. Lotterinemnda slutter seg til Lotteritilsynets vurdering vedrørende terskelen for dispensasjon.

De skriver videre at søknaden om dispensasjon er hovedsakelig begrunnet i økonomiske utfordringer for lokalradiobransjen som følge av tapte reklameinntekter på grunn av koronapandemien. Lotterinemnda er enig med Lotteritilsynet i at tapte kommersielle inntekter fra annen virksomhet, slik som reklameinntekter, ikke bør tillegges særlig vekt i vurderingen av om dispensasjon fra regelverket kan gis.

Lotteriloven og radiobingo skal fremme samfunnsnyttig og humanitært arbeid, og ikke sikre dekning av tapte kommersielle inntekter, står det i vedtaket fra Lotterinemnda.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar