Bilde fra nå nedlagte Radio Karlsøy (Foto: Eivind Engberg)
Radionyheter

Status for lokalradiomangfoldet

Norsk Lokalradioforbund har nylig gjennomført en omfattende kartlegging av lokalradiomangfoldet i Norge. Hovedtrekket i undersøkelsen er at antall tildelte innholdskonsesjoner har økt kraftig de siste årene, mens det samlede antall aktører i bransjen fortsetter å synke. Et annet utviklingstrekk er at DAB, siden 2015 bare har medført en håndfull nye lokalradioaktører og at alle kanaler som utelukkende sender på denne plattformen, strever med å finne bærekraftige forretningsmodeller. Det største mangfoldet av lokalradioaktører finnes fortsatt på FM.

Tallmaterialet som undersøkelsen baseres på, er hentet gjennom oppdaterte konsesjonæroversikter fra Medietilsynet, samt egne bransjeanalyser. Konsesjoner som ikke er i bruk, fordi de er nedlagt eller ikke har startet opp, er ikke medtatt i kalkulasjonene. Norsk Lokalradioforbunds utgangspunkt har vært å se nærmere på hvordan det samlede antallet innholdskonsejoner fordeler seg på ulike og unike bransjeaktører.

Som mål på unike aktører har vi lagt til grunn et eiermangfold, der innholdskonsesjoner med samme majoritetseier telles som en aktør. Vi har også forsøkt å skaffe oversikt over nye tilvekster til lokalradiobransjen på begge sendeplattformer. Dette er på sin side sett i sammenheng med antallet aktører som på grunn av nedleggelse eller andre forhold har levert tilbake sine innholdskonsesjoner på FM eller DAB, de senere år.

På denne måten har vi forsøkt å tegne et bilde av hvordan lokalradiolandskapet har utviklet seg de senere årene og hva status for mangfoldet er i dag. Samtidig ønsker vi med denne oppstillingen å fungere som et korrektiv til Medietilsynets vurderinger av samme sak. Tilsynet har ved flere anledninger den senere tid benyttet det samlede antall innholdskonsesjonærer som en kvantitativ størrelse for lokalradiomangfoldet. I deres tilnærming er også innholdskonsesjon brukt synonymt med begrepet lokalradiokanal. Dette er en lite egnet metode for å gjøre opp bransjestatus, som vi vil gjøre nærmere rede for i det videre.

TABELL 1: Innholdskonsesjonærer på FM og DAB 2015 til 2018
[easy_chart chart_id=’13703′]

Tabell 1: Oversikt over utviklingen i antall innholdskonsesjonærer på FM og DAB fra 2015 til 2018.

Om utviklingen i antall innholdskonsesjoner på FM og DAB siden 2015
Dersom man utelukkende ser på den samlede summen av innholdskonsesjoner for de to kringkastingsplattformene, er fasiten at antallet tillatelser øker kraftig på DAB og synker på FM. Per 10. oktober hadde Medietilsynet tildelt 144 innholdskonsesjoner på DAB, hvorav 136 er tatt i bruk. Tilsvarende tall var ved årsskiftet 86. FM er fremdeles den mest utbredte sendeplattform. Her det i dag utstedt 188 tillatelser. Av disse var 169 i drift, når undersøkelsen ble gjennomført.

Antallet aktive FM-konsesjoner er redusert med 65 (27 prosent). Fra 234 i 2015 til 169 i 2018. Tilsvarende er antallet DAB-konsesjoner økt, med 115 (85 prosent) i samme periode. Legger man disse tallene til grunn for å anslå utviklingen av mangfoldet i lokalradiobransje, vil konklusjonen være at det har blitt betydelig større. Men så enkelt er det ikke.

Hva er en innholdskonsesjon?
Først er det på sin plass å definere begrepet innholdskonsesjon. En slik konsesjon er en type tillatelse som gir rett til å sende innhold på et kringkastingsnett. Man må ha innholdskonsesjon for å formidle sendinger både på DAB og FM. Mens det bare finnes en type innholdskonsesjon på DAB, har man for analog lokalradio tre ulike konsesjonstyper. Det er døgnkontinuerlig lokalradio (24/7-radio), alminnelig lokalradio (allmennradio) og nisjeradio. Det er Medietilsynet som utsteder slike tillatelser.

Dette betyr med andre ord at en radiostasjon som sender både på FM og DAB må ha to innholdskonsesjoner. En for hver av plattformene. Dette medfører også at en og samme radiostasjon som sender i flere kringkastingsnett, enten det er på FM eller DAB, må ha en slik tillatelse for hvert nett man sender i.

Hvorfor ikke bare telle innholdskonsesjoner?
Slik ordningen med konsesjoner er innrettet, vil en og samme radiostasjon kunne inneha en rekke innholdskonsesjoner. Dette kan illustreres enkelt med noen konkrete eksempler. Radio 3,16 er en seminasjonal livssynsradio med base i Kristiansand. De sender i 14 lokale DAB-regioner og har følgelig alene 14 innholdskonsesjoner på DAB. Radio Bø i Vesterålen sender i fem lokale FM-nett og i to lokale DAB-regioner. Den lille lokalradioen i Nordland innehar dermed syv innholdskonsesjoner.

Hedmarksradioene drifter tre lokale DAB-nett på Østlandet. Disse nettene er sammenkoblet i en og samme DAB-multiplekser, for å holde driftskostnadene nede. Denne tekniske innretningen, får den konsekvensen at lille TrysilRadioen og en rekke andre mindre stasjoner må distribueres i alle de tre store DAB regionene, selv om deres egentlige nedlagsfelt er markert mer begrenset. Radiostasjonene må dermed ha tre innholdskonsesjoner på DAB i tillegg til en eventuell FM-konsesjon.

Disse eksemplene illustrerer godt hvorfor man må angripe problemstillingen gjennom andre tilnærminger enn å telle innholdstillatelser, når en skal beskrive mangfoldet i lokalradiobransjen. Norsk Lokalradioforbund har valgt å differensiere konsesjonene etter eierskap, slik at det faktiske aktørmangfoldet i bransjen synliggjøres.

TABELL 2: Innholdskonsesjonærer på FM i 2018
[easy_chart chart_id=’13683′]

Tabell 2: Oversikt over innholdskonsesjonærer på FM pr. 10. oktober 2018.
NOTE: “Kun på FM” indikerer antall unike aktører som utelukkende sender på FM-plattformen. “Parallelt på DAB” indikerer antall innholdskonsesjonærer på FM som har sammenfallende sending også på DAB (Ikke unike aktører).

TABELL 3: Innholdskonsesjonærer på DAB i 2018
[easy_chart chart_id=’13698′]

Tabell 3: Oversikt over innholdskonsesjonærer på DAB pr. 10. oktober 2018.
NOTE: “Kun på DAB” indikerer antall unike aktører som utelukkende sender på DAB-plattformen. “Parallelt på FM” indikerer antall innholdskonsesjonærer på DAM som har sammenfallende sending også på FM (Ikke unike aktører).

Aktørmangfoldet i lokalradiobransjen
Norsk Lokalradioforbunds analyse viser at det finnes 113 unike aktører blant de 169 tildelte FM-konsesjonene (67%). På DAB er det 39 unike aktører blant 136 innholdskonsesjonærer (29%). Samlet består lokalradiobransjen av 182 aktører med unikt eierskap.

Innenfor de unike FM-konsesjonærene er det 91 som utelukkende distribuerer sine sendinger på FM, mens det kun er 19 unike DAB-konsesjonærer som kun sender digitalt. Dette viser med all tydelighet at det er stor forskjell på å måle graden av mangfold etter aktører kontra innholdskonsesjoner. Analysen viser samtidig at det største mangfoldet av lokalradioer fremdeles finnes på FM.

Dersom man ser på det samlede antall konsesjoner (ikke unike) er det for DAB 56 av 136 konsesjonærer som bare sender på denne plattformen. 20 av disse har tidligere sendt på FM. 80 av konsesjonærene sender parallelt på FM. På FM sender 56 av 169 konsesjonærer parallelt på DAB. 113 sender utelukkende på FM-plattformen.

Klassifisering av lokalradiostasjonene
Lokalradiolandskapet er først og fremst preget av en stor variasjonsbredde av ulike typer radioer. Begrepet lokalradio omfatter alt fra små radioer til store kommersielle stasjoner. Det finnes også et stort antall nisjeradioer som retter seg mot høyst ulike målgrupper, som for eksempel etniske og språklige minoriteter, kristne organisasjoner, musikkinteresserte og studenter.

Selv om det er enighet om at lokalradiobransjen omfatter flere ulike typer radio, har det gjennomgående bydd på problemer å dele lokalradioene inn i gjensidig utelukkende kategorier. Lokalradiobransjen kan kategoriseres med utgangspunkt i både hovedmål for driften, hovedinntektskilder eller innhold, profil og målgruppe. Ingen av disse inndelingene kan sies å være gjensidig utelukkende og vil vanskelig favne alle de ulike lokalradiotypene på en entydig måte. Men det er mulig å plassere radioene i den kategorien som er basert på de vesentligste kjennetegnene ved disse, med det formål å gi en viss oversikt over radiolandskapet og det store mangfoldet som bransjen bidrar til.

Norsk Lokalradioforbund har forsøkt å klassifisere bransjen etter følgende kriterier. Kommersiell radio innbefatter radiostasjoner med en allmenn målgruppe som i hovedsak befinner seg i og omkring større byer og som hovedsaklig henter sine inntekter fra reklame og sponsing. Allmennradioen sender variert, lokalt innhold i hovedsak rettet mot brede lyttergrupper i mindre konsesjonsområdet. De driver på et kommersielt grunnlag men henter sine inntekter gjennom en kombinasjon av reklame og sponsing samt bingo.

Nisjeradio er i denne sammenhengen definert som ikke-kommersiell lokalradio med hovedmål å formidle innhold eller et budskap til særskilte lyttergrupper. Livsynssradio er radiostasjoner med en kristen formålsparagraf. Noen av radioene fungerer som menighetsradioer med sterk fokus på religiøst og forkynnende innhold mens andre kan være allmennradioer som sender lokale nyheter og reportasjer i tillegg til programmer med religiøst innhold. Som minoritetsradioer regnes radiostasjoner drevet av og for etniske og språklige minoriteter. Skole/Studentradio er lokalradiostasjoner der innholdet produseres av elever og studenter og som henvender seg til denne målgruppen.

TABELL 4: Klassifisering av unike lokalradiostasjoner i kategorier
[easy_chart chart_id=’13666′]

Tabell 4: Klassifisering av ulike unike kanaler i seks radiokategorier etter hovedmål med driften, profil og målgruppe.
NOTE: “Vi gjør oppmerksom på at her ikke tas sikte på å omtale alle lokalradiotypene som er å finne og at en del radioer vil passe inn i flere av kategoriene.

Av unike aktører på FM, er det gruppen allmennradioer som er størst med 35% av konsesjonene (39/113). Tilsvarende tall på DAB viser at her er det gruppen livssynsradioer som er størst med sine 31% (12/39). Av resultatene kan man konkludere med at det rikeste mangfoldet og den største variasjonen i lokalradiosektoren finnes på FM-plattformen.

Nye tilskudd til lokalradiobransjen
Myndighetene viser ofte til at terskelen for å etablere seg som konsesjonær på DAB er lav, da det ikke stilles særlige krav til konsesjonen. Sannheten er at det siden 2015, bare er etablert 11 nye og unike lokale stasjoner på DAB. Fire av disse aktørene har allerede forsvunnet på grunn av økonomiske forhold, slik at det kun er syv tilbake. Med ny unik lokalradioaktør menes enkeltstasjon som anses som et nytt tilskudd til lokalradiomangfoldet, som ikke er eid av eksisterende bransjeaktører og som ikke tidligere har sendt på andre kringkastingsplattformer.

Nye unike lokalradiokonsesjonærer på DAB
 • Radio 3,16 AS | Radio 3,16
 • Radio Trondheim AS | Radio Trondheim
 • Panjab Radio London Ltd. | Panjab Radio
 • Malecon Media Group AS | Radio Malecon
 • Norspa Hendelse og Kommunikasjon | Radio Activa Hits
 • Silkeveien AS | Silkeveien Radio
 • Scandinavian Satellite Radio AS | Scandinavian Satellite Radio

Scandinavian Satellite Radio sendte tidligere i to regioner, men har i 2018 valgt å levere inn konsesjonen for Oslo/Akershus

Potensialet for å lansere nye tilbud på FM er mer begrenset. Myndighetene har her predefinert kapasiteten i nettene og skal man tildele nye konsesjoner, må det finnes ledig kapasitet for at søknader skal kunne behandles. Mange av de ledige sendeområdene har over tid stått uten lokalradiotilbud. Dette har sin bakgrunn i at befolkningsgrunnlaget sett i forhold til topografien, ikke gjør dem særlig egnet for å kunne skaffe en bærekrafig drift. Det har likevel kommet til to nye aktører også på FM. I 2017 ble det delt ut to FM-konsesjoner i Sogn og Fjordane. Disse ble i 2018 tilbakelevert, uten å ha vært i drift. Et enmansforetak er tildelt 11 nye konsesjoner i Nordland, Troms og Finnmark. Bare et fåtall av disse er per dato tatt i bruk.

Nedlagte lokalradiostasjoner på FM og DAB i perioden
I perioden fra 2015 til 2018 har 47 unike lokalradiokonsesjonærer på FM lagt ned virksomheten. Tilsvarende tall for DAB er fire. I kalkulasjonen er det ikke medtatt konsesjonærer som selv har valgt å flytte fra analog til digital distribusjon.

Nedleggelsene i bransjen skjer som oftest som følge av økonomiske årsaker eller manglende rekruttering. Et stort flertall av lokalradioene har forsvunnet i løpet av de to siste årene. En uheldig utvikling i så måte, er at flere og flere aktører ser seg nødt til å fusjonere sine virksomheter, for å få levelige økonomiske rammer. Dette gjelder i stor grad stasjoner med nisjeinnhold og begrensede muligheter for kommersielle inntekter.

Tilfanget av unike aktører på DAB kan ikke oppveie for det store aktørfrafallet som har pågått på FM-plattformen de senere år. Konklusjonen er derfor at lokalradiofamilien blir mindre, selv om antall innholdskonsesjoner på FM og DAB stiger. Samlet sett er lokalradio redusert med 43 aktører de fire siste årene. Det er samtidig en tiltagende tendes at også lokale aktører på DAB tvinges til å gi opp digital kringkasting på grunn av økonomi.

Nedlagte eller tilbakeleverte konsesjoner
NEDLAGTE/INNLEVERTE KONSESJONER PÅ FM

 • Hallo Kragerø 2016
 • NB Radio 2017
 • Radio Kragerø 2016
 • Radio P5 Arendal 2016
 • Radio Osterøy 2017
 • Radio Metro Trondheim 2016
 • Stage FM 2017
 • Radio Rauma FM 2016
 • Fløenkirken 2016
 • Radio Voz Latina 2016
 • Radio Notodden 2015
 • Radio Telemark 2017
 • Radio Arbeidet 2016
 • Radio Filadelfia Drammen 2016
 • Skjervøy Nærradio 2016
 • Radio Sør-Helgeland 2016
 • Radio Tamil Bergen 2016
 • The Beat Malvik 2016
 • Nesna Radio 2016
 • Radio 4 Harstad 2016
 • Norea Radio Trondheim 2016
 • Radio Øksnes 2016
 • Teipen Radio 2016
 • Radio Filadelfia Lindesnes 2016
 • Radio Bølgen 2017
 • Radio Fana 2017
 • Kanal 7 Bergen 2017
 • City Radio 2017
 • Godt Nytt Radio 2017
 • Radio Pr 2017
 • Radio Riks Horten 2018
 • Radio Riks Tønsberg 2018
 • Radio Vest 2018
 • P7 Kystradioen 2018
 • Gimlekollen Radio 2018
 • Radio Gnisten 2018
 • Mjøsradioen 2018
 • Radio + Dans Oslo 2015
 • Radio Hurum 2018
 • Radio Midt-Telemark 2015
 • Misjonsradioen Grimstad 2018
 • Radio Kos 2018
 • Radio Fitjar 2018
 • Radio + Askøy 2017
 • Radio Ytringen 2016
 • Narvik Studentradio 2017
 • Radio Nord-Salten 2017
 • The Beat Asker og Bærum 2017
 • Radio Rox 2017
 • Radio Metro Oslo 2017
 • Radio Sandnes 2017
 • Radio Exact 2017

Antall konsesjoner totalt: 52
Antall unike aktører: 47

NEDLAGTE/INNLEVERTE KONSESJONER PÅ DAB

 • Ordentlig Radio 2018
 • Radio 247 Østfold 2017
 • Radio 247 Bergen 2017
 • Radio 247 Trondheim 2017
 • Radio 247 Oslo
 • Radio Nord Norge 2018
 • Jazzabit 2017

Antall konsesjoner totalt: 7
Antall unike aktører: 4

Kort om lokalradioøkonomien
Mens lokalradiokonsesjonærer på FM er pålagt å sende inn årsmelding med nøkkelopplysninger om driften, eksisterer ingen lignende ordning for DAB. Derfor er det vanskelig å fremskaffe en oversikt som speiler den samlede økonomien i lokalradiobransjen. Offentlige regnskapstall for de syv tilvekstene til lokalradiomangfoldet som utelukkende sender i DAB, viser et samlet driftsunderskudd på 5,13 millioner kroner av en omsetning på 2,94 millioner. Samtlige av aktørene har et negativt driftsresultat.

De to aktørene som har sendt lengst i DAB og på den måten vært innovatører, har samlet tapt 3,22 millioner kroner siden 2015. Ordentlig Radio har i 2018 innlevert sine innholdskonsesjoner på DAB og distribuerer nå bare på internett. Radio Trondheim som er den eneste rene kommersielle kanalen blant de nye aktørene, var nær ved å gå konkurs mot slutten av 2017, men ble reddet i siste liten.

Felles for alle de syv aktørene er at de har svært lave inntekter, sett i forhold til utgiftene. Det tyder på at det er vanskelig å finne bærekraftige driftsmodeller på denne plattformen, der konkurransen fra nasjonale aktører er stor.

Tall fra Medietilsynet for FM-delen av lokalradiobransjen viser at omsetningen har sunket med en tredjedel fra 2015 til 2017. Omsetningen gikk fra 325 mill. kroner i 2015 til 186 mill. kroner i 2017. Hvis en ser bort fra radioene som på grunn av slukking av FM innstilte sin virksomhet i løpet av 2017, gikk de gjenværende lokalradioene med et driftsoverskudd på 4 millioner kroner i 2017. Resultatet er noe høyere enn året før. Siden 2013 har radioene mistet 15,2% av inntektene sine. Samtidig har radioene redusert driftskostnadene med 18%. Radioene på FM har dermed styrket lønnsomheten noe de siste fem årene.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar