Resolusjoner

Resolusjoner som vedtatt på landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund 16. mars 2024.

Innføring av redaksjonell mediestøtte for lokalradio

Gunstige og treffsikre økonomiske insentiv fra myndighetene er viktig om man skal kunne opprettholde et fritt og uavhengig lokalt medielandskap. I dag er det tydelig skjevfordeling i tilskuddsordningene for lokale medier i Norge. Med tanke på medieutviklingen er det ikke lenger grunnlag for å prioritere trykte medier over lokalradio. Det må derfor innføres redaksjonell driftsstøtte for lokale kringkastere, slik Medietilsynet har foreslått.

Medielandskapet gjennomgår en betydelig transformasjon, spesielt innen lyd, der økende digitalisering, populariteten av ulike lydformater som podkaster og strømmetjenester, samt teknologisk utvikling, bidrar til økt diversitet og nødvendiggjør tilpasning fra tradisjonelle medier for å imøtekomme et mangfoldig publikums skiftende preferanser.

Under rådende forhold er det behov for en betydelig økt offentlig innsats for å sikre gode rammevilkår for lokaljournalistikken. Men lokaljournalistikk er mer enn det trykte ord. NLR mener at offentlige støtteordninger må knyttes til innhold og ikke distribusjonsform, idet det er innholdet som er viktig og ikke hvor det formidles. Offentlig mediestøtte må ikke begrenses til en enkelt medietype. Staten må likebehandle medier på tvers av distribusjonsplattformer.

Et stort flertall av lokalradioene i Norge er profesjonelt redigerte nyhetsmedium som bidrar med en vesentlig og allsidig produksjon av lokale nyheter og reportasjestoff, som tilgjengeliggjøres gratis for brukerne. I tillegg bidrar lokalradioene med viktig nisjeinnhold som de større, allmenne mediene i liten grad dekker. Å produsere godt journalistisk innhold er ressurskrevende og kostbart. Bedre tilpassede tilskuddsordninger vil kunne gi mer viktig journalistikk i lokalradioene over hele landet og samtidig gi lokalradioene et nødvendig økonomisk fundament, slik at de kan fortsette å være viktige stemmer i lokaldemokratiet. Lokaljournalistikken må styrkes på andre plattformer enn papir og nett, for å sørge for å gi lokalmiljøene flere journalistiske aktører å velge mellom.

Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund mener derfor at:

  • Redaksjonell mediestøtte for lokalradio snarest må realiseres gjennom forpliktende vedtak og nødvendige budsjettbevilgninger.
  • Fremtidens mediepolitikk må anerkjenne lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet og likestille lokalradio med trykte medier i offentlige støtteordninger.
Rammen for tilskudd til lyd- og bildemedier må økes

NLR er bekymret for at den nåværende økonomiske rammen for tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier ikke samsvarer med faktisk behov. Det er også problematisk at stadige endringer og nye innretninger i støtteordningen blir finansiert gjennom omfordeling av støttemidler. Dette svekker ordningens treffsikkerhet og dens evne til å støtte lokale medieinitiativer på en effektiv måte.

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier har som formål å opprettholde et lokalt mediemangfold i Norge og styrke deres demokratiske rolle i samfunnet. Om lag halvparten av støtten går til digitalisering av lokalradio. Tilskuddsordningen har i de siste årene vært gjenstand for flere justeringer, inkludert utvidelse for nye målgrupper og etablering av flere søknadskategorier.

En vedvarende utfordring ligger i at stadige endringer og nye innretninger ikke følges opp med tilsvarende økonomiske ressurser, men finansieres gjennom omfordeling av midler og kutt i eksisterende søknadskategorier.  NLR vil uttrykke sterk bekymring for at den eksisterende økonomiske rammen for tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier heller ikke er sammenfallende med bransjens faktiske behov. Spesielt gjelder dette lokalradioenes overgang til en digital kringkastingsteknologi som har vist seg mer økonomisk krevende enn først antatt.

NLR understreker behovet for en mer stabil og forutsigbar finansieringsstruktur, som bedre tar hensyn til utviklingen i lokalradiobransjen. Det er avgjørende for å skape kontinuitet som muliggjør langsiktig planlegging og som bidrar til å gi lokalradioene mer bærekraftige rammer.

Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund mener derfor at:

  • Den samlede rammen for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier må økes til minimum 30 millioner kroner fra 2025, slik at ordningen kan fortsette å virke i tråd med formål og intensjon.
  • Støtteandelen avsatt til digitalisering av lokalradio må økes tilsvarende, for å trygge den kostnadskrevende overgangen til ny teknologi. Digitaliseringen har økt kostnadsnivået i bransjen betraktelig, uten at tilskuddsordningene har vært dimensjonert for utviklingen.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.