Resolusjoner

Resolusjoner som vedtatt på landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund 12. mars 2022.

LM12A22: Produksjonsstøtte til lokalradio

Norsk Lokalradioforbund (NLR) er en aktiv pådriver for at staten skal føre en aktiv, rettferdig og dynamisk mediepolitikk. Vi mener det må etableres og opprettholdes stimulans og økonomiske virkemidler som kommer publikum til gode, og sikrer medienes rammevilkår. Virkemidlene må av hensyn til den dynamiske utviklingen i mediemarkedet gjøres teknologi-nøytrale, virkemidlene må knyttes til innholdets art, uavhengig av distribusjonsform.

NLR har i lang tid tatt til orde for at lokalradio må sikres redaksjonell mediestøtte på lik linje med aviser. Dette synet støttes nå opp under av Medietilsynet i deres rapport til Kultur-departementet fra desember 2021.

Lokalradioen kjemper i de lokale markedene om oppmerksomheten og mediebrukerne med NRKs distriktssendinger og både regionale og lokale aviser. Distriktssendingene til NRK er statlig finansiert, har høy oppslutning og sterke finansielle og redaksjonelle ressurser. De har over tid, og i stadig større grad, tilnærmet seg de kommersielle aktørene i format og profil.

Lokalavisene får økonomisk drahjelp fra omfattende offentlige tilskuddsordninger. En slik usunn konkurransesituasjon, gjør det vanskeligere for lokalradioene å hevde seg.

Ved innføringen av DAB har konkurransen i radiomarkedet blitt kraftig skjerpet. I et konkurranseutsatt marked, må lokalradio, for å nå opp i kampen om mediebrukere, tilby innhold som ikke finnes, eller finnes i mindre grad hos andre medier. Dette medfører at lokalradio i stadig større grad må investere i det redaksjonelle produktet og sørge for en tydelig lokal forankring.

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomgått dagens ordninger for direkte mediestøtte og vurdert behovet for endringer og nye støtteordninger. Redegjørelsen er en del av forberedelsene til stortingsbehandlingen av fireårige styringssignal for den direkte mediestøtten for perioden fra 2023 til 2026. I sin redegjørelse foreslår Medietilsynet å opprette en ny driftsstøtteordning med en årlig ramme på 20 millioner kroner for å styrke journalistisk produksjon i lokalradioer med konsesjon til drift på FM og DAB. De foreslår samtidig å styrke digitaliseringsstøtten og driftstilskuddene til minoritetsradioene.

NLR mener nye rammevilkår vil gi mer viktig journalistikk i lokalradioer over hele landet. Vi ser klare tegn på at lokalradioene som har økonomiske muskler til å satse på godt lokalt innhold er de som klarer hevde seg i stadig tøffere konkurranse. Utredningen fra Medie-tilsynet sementerer samtidig den viktige posisjon lokalradioene innehar i sine lokalsamfunn, og for landet samlet sett i et mediemangfoldsperspektiv.

Forslagene skal nå behandles politisk, og NLR mener det er viktig at Medietilsynets forslag følges opp og iverksettes.

Norsk Lokalradioforbund mener at:

Forslaget om driftsstøtte til lokalradio må realiseres gjennom forpliktende vedtak og nødvendige budsjettbevilgninger. Det må sikres at støtteordningen kommer på plass innenfor de rammer som er foreslått og at ordningen kommer på plass tidsnok til at det kan søkes om og innvilges støtte fra og med 2023.

De øvrige støtteordningene må ikke reduseres som følge av innføring av driftsstøtte. Potten til digitalisering, støtte til programproduksjon, støtte til kompetansehevende tiltak og støtte til minoritetsradioer må videreføres og økes i tråd med Medietilsynets innstilling.Det må lages forutsigbare, transparente og tydelige kriterier for hva som skal utløse driftsstøtte for lokalradio. Herunder at støtten skal brukes på å fremme og øke lokal journalistikk i lokalradio.

Medietilsynet må sørge for gode kontrollrutiner slik at det kan verifiseres at innvilget støtte blir brukt i tråd med intensjonen – som er mer lokal journalistikk.

Støtteordningen må utarbeides slik at den stimulerer til mer lokaljournalistikk i norsk lokal-radio og at det må bli attraktivt for alle lokale radiostasjoner å jobbe for å komme inn i ordningen.

Fremtidens mediepolitikk må anerkjenne lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet og likestille lokalradio med trykte medier i offentlige støtteordninger.

Det må ikke være motsetninger mellom å få bevilget midler fra den foreslåtte ordningen om redaksjonelt driftsstilskudd til lokalradio og samtidig kunne søke om programtilskudd fra støtteordningen for lokale lyd- og bildemedier.

LM12B22: Lokalradio må sikres bærekraftig vilkår på FM-plattformen

FM er fremdeles er den viktigste distribusjonsplattformen for lokalradio, både lyttermessig og økonomisk. Mesteparten av inntektene som skapes i lokalradiobransjen kommer fra FM-virksomheten. Undersøkelser gjennomført av Kantar viser at over 60 prosent av lokalradio-lyttingen foregår på analoge plattformer.

NLR er derfor svært positive til at alle FM-konsesjoner nå er forlenget ut 2026, og at den sittende regjeringen har programfestet en ytterligere forlengelse til 2031, samsvarende med utløpet av lokalradioenes digitale konsesjoner. Der myndighetene tidligere anså analog radio som en døende distribusjonsform, har denne nå i praksis samme levetid som for DAB.

Myndighetene har siden 2017 ført restriktive vilkår for konsesjonshavere på FM og i
særdeleshet for lokalradioer i de fire største byene. Hovedargumentet for skjerpede retningslinjer, har vært å ikke hindre brukernes overgang til digitale teknologier og fordi det kunne virke konkurransehemmende for de nasjonale kringkasterne som hadde investert i digital kringkastingsteknologi, men det er nå fem år siden de nasjonale radiokanalene på eget initiativ avviklet sine analoge sendinger på FM. De stramme reguleringene for lokalradio har tatt utgangspunkt i at FM skal avvikles i god tid før utløpet av DAB-konsesjonen. Ingen av disse premissene kan lenger legges til grunn for den rådende strenge forvaltningspraksis. Her har myndighetene ikke vært lydhøre overfor forbundets og bransjens innspill og argumentasjon.

For at lokalradio fortsatt skal ha et bærekraftig eksistensgrunnlag, må forskrifter for FM utformes på en måte som gjør lokalradioene i stand til å bruke disse ressursene på en effektiv og hensiktsmessig måte. Myndighetenes må sørge for at det skjer for at lokalradiobransjen skal overleve, og fortsatt kunne skaffe inntekter ved hjelp av denne viktige plattformen.

De vedtatte vilkår, forskrifter og gjeldende forvaltningspraksis betyr i praksis mer restriktive rammevilkår for lokalradio og en fortsatt svekkelse av nisjeradio i storbyene. Denne typen forbud harmonerer dårlig med myndighetenes grunnlovfestede ansvar for å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom å legge til rette for et rikt og bredt mediemangfold.
NLR mener at dette er dramatisk og inngripende. Det er kun lokalradio som rammes av dette. Ingen andre medier pålegges lignende restriksjoner og det oppleves som en utilbørlig forskjellsbehandling.

I lys av dette krever NLR at myndighetene liberaliserer gjeldende forskrifter, vilkår og forvaltningspraksis og legger til rette for en mediepolitikk som sikrer at lokalradioene får rettferdige, objektive og bærekraftige rammer:

Nisjeradioer som sender på FM i slukkeområdene, må gis drivverdige driftsvilkår. Reklamerestriksjoner, forbud mot programsamarbeid og andre konsesjonsmessige reguleringer må oppheves.

Nåværende frekvensregulering, der det som hovedprinsipp ikke tillates strukturelle endringer verken i sendernett og frekvenstillatelser, må liberaliseres. Det må åpnes for å kunne utøve skjønn til å tillate endringer innenfor konsesjonærens definerte geografiske dekningsområde, slik at lokalradioene får mulighet til å dekke sine egne konsesjons-områder og dessuten bygge kostnadseffektive nett.

  • Dekningsforhold for lokale FM-sendinger i riksvegtunneler må opprettholdes, der det er behov for dette, og i de tunnelene som i dag har lokale FM sendinger installert.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.