Handlingsplaner

Landsmøtet i Kristiansand vedtok følgende handlingsplan for 2018/2019:

Norsk Lokalradioforbund skal arbeide for medlemmenes felles interesser og fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige sammenhenger, herunder representere i forhold til lovgivende myndighet, forhandle om og inngå bransjeavtaler, samt sikre medlemmene tilgang til nødvendige tjenester og kompetanse.

Styret og administrasjonen i Norsk Lokalradioforbund skal i kommende periode ha følgende tiltak som rettesnor for sine oppgaver og prioriteringer:

Arbeide for en mer liberal frekvenspolitikk for lokalradio på FM, herunder forlengelse av analoge konsesjoner ut over inneværende konsesjonsperiode, frem til utløpet av DAB-konsesjonene lokalt og på riks går ut 31.12.2031
Intensivere arbeidet med å informere departement, offentlig forvaltning, politikere, stortingsrepresentanter og komitemedlemmer om lokalradioens utfordringer og om NLRs syn på pressepolitiske saker
Sikre lokalradio best mulige rammevilkår for digital distribusjon og ivareta medlemmenes interesser i utviklingen av annen ny teknologi. Arbeide for å bistå medlemmene med støttefunksjoner i forbindelse med etableringen av lokale DAB nett og eller annen digital teknologi.
Bedre lokalradioenes rammevilkår for drift av bingo og lotterier, herunder enklere administrasjon, høyere premiesatser og tillatelse til spill på digitale plattformer
Fortsette arbeidet for en plattformnøytral mediestøtte. Arbeide for å øke rammene i eksisterende tilskuddsordninger og samtidig jobbe for å få på plass nye offentlige stimuleringstiltak.
Følge opp forhandlingene med Tono om en forenklet, rettferdig og rimeligere rammeavtale for bransjens bruk av rettighetsbelagt musikk
Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for Norsk Lokalradioforbund
Sikre at investeringstilskudd til digitalisering forbeholdes de 37 lokale DAB-blokkene
Utvikle forbundets nettportal med nye og flere medlemsressurser, herunder veiledninger innen kommersiell virksomhet, radioteknikk og journalistikk
Arbeide for å øke lokalradioenes anseelse og jobbe for løsninger som øker lokalradioenes markedsandeler. Utvikle og etablere tjenester til medlemmenes beste.