Handlingsplaner

Landsmøtet i 2020 vedtok følgende handlingsplan for 2020/2021:

Norsk Lokalradioforbund skal arbeide for medlemmenes felles interesser og fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige sammenhenger, herunder representere i forhold til lovgivende myndighet, forhandle om og inngå bransjeavtaler, samt sikre medlemmene tilgang til nødvendige tjenester og kompetanse.

Styret og administrasjonen i Norsk Lokalradioforbund skal i kommende periode ha følgende tiltak som rettesnor for sine oppgaver og prioriteringer:

1

Arbeide for å sikre lokalradio best mulige rammevilkår i oppfølgingen av Stortingets vedtak om å forlenge dagens FM-konsesjoner etter 2021. Prioritere dialog med politikere og behandlende myndigheter. NLR skal arbeide for bedre vilkår for lokalradioene i storbyene, inkludert jobbe for økt inntektsgrense for disse lokalradioene. NLRs primære ønske er at lokalradio får sende i storbyene på lik linje med resten av landet

2

Arbeide for økt og bedre offentlig mediestøtte til lokalradiobransjen. Åpne nye tilskuddsordninger for lokalradio, forbedre ordninger som er tilgjengelige, samt få på plass nye offentlige stimuleringstiltak

3

Utrede og iverksette tiltak for å bedre rekrutteringen til lokalradiobransjen. Arbeide for å øke lokalradios anseelse og øke lokalradioenes markedsandeler

4

Arbeide for bedre rammevilkår for digital distribusjon, og ivareta medlemmenes interesser når ny teknologi tas i bruk. Sikre gode og langsiktige tilskuddsordninger, og at investeringstilskudd til digitalisering forbeholdes Lokalradioblokka. Bistå medlemmer med støttetjenester i forbindelse med etablering av lokale sendernett for DAB, og/eller annen teknologi

5

Informere politikere (nasjonalt og regionalt), departement, offentlig forvaltning og opinion om lokalradioenes utfordringer og om NLR sitt syn på mediepolitiske saker

6

Arbeide for å sikre gode rammevilkår og betingelser for drift av bingo og lotterier

7

Følge opp Tono og Gramo for å sikre lokalradio gode vilkår for lokalradiobransjens bruk av rettighetsbelagt musikk

8

Utvikle og etablere tjenester til medlemmenes beste, herunder å utvikle forbundets nettportal med gode medlemsressurser, blant annet veiledninger innen digitalisering, kommersiell virksomhet, radioteknikk og journalistikk

9

Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for Norsk Lokalradioforbund