Handlingsplaner

Landsmøtet i Kristiansand vedtok følgende handlingsplan for 2018/2019:

Norsk Lokalradioforbund skal arbeide for medlemmenes felles interesser og fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige sammenhenger, herunder representere i forhold til lovgivende myndighet, forhandle om og inngå bransjeavtaler, samt sikre medlemmene tilgang til nødvendige tjenester og kompetanse.

Styret og administrasjonen i Norsk Lokalradioforbund skal i kommende periode ha følgende tiltak som rettesnor for sine oppgaver og prioriteringer:

[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Arbeide for en mer liberal frekvenspolitikk for lokalradio på FM, herunder forlengelse av analoge konsesjoner ut over inneværende konsesjonsperiode, frem til utløpet av DAB-konsesjonene lokalt og på riks går ut 31.12.2031
[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Intensivere arbeidet med å informere departement, offentlig forvaltning, politikere, stortingsrepresentanter og komitemedlemmer om lokalradioens utfordringer og om NLRs syn på pressepolitiske saker
[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Sikre lokalradio best mulige rammevilkår for digital distribusjon og ivareta medlemmenes interesser i utviklingen av annen ny teknologi. Arbeide for å bistå medlemmene med støttefunksjoner i forbindelse med etableringen av lokale DAB nett og eller annen digital teknologi.
[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Bedre lokalradioenes rammevilkår for drift av bingo og lotterier, herunder enklere administrasjon, høyere premiesatser og tillatelse til spill på digitale plattformer
[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Fortsette arbeidet for en plattformnøytral mediestøtte. Arbeide for å øke rammene i eksisterende tilskuddsordninger og samtidig jobbe for å få på plass nye offentlige stimuleringstiltak.
[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Følge opp forhandlingene med Tono om en forenklet, rettferdig og rimeligere rammeavtale for bransjens bruk av rettighetsbelagt musikk
[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for Norsk Lokalradioforbund
[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Sikre at investeringstilskudd til digitalisering forbeholdes de 37 lokale DAB-blokkene
[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Utvikle forbundets nettportal med nye og flere medlemsressurser, herunder veiledninger innen kommersiell virksomhet, radioteknikk og journalistikk
[wp-svg-icons icon=»checkbox-checked» wrap=»i» size=»1.5em» color=»#dd3333″]Arbeide for å øke lokalradioenes anseelse og jobbe for løsninger som øker lokalradioenes markedsandeler. Utvikle og etablere tjenester til medlemmenes beste.