Vedtekter for NLR

Vedtekter som vedtatt av Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund samlet i Bergen i 1998 med endringer vedtatt av Landsmøtet på Gardermoen i 2000, av Landsmøtet på Hamar i 2002, Landsmøtet i Drammen 2006, Landsmøtet i Kristiansand 2018 og Landsmøtet i Oslo i 2024.

§ 1 Navn og sted

1.1 Norsk Lokalradioforbund, forkortet NLR, er en medlemsbasert organisasjon med hovedsete i Kristiansand.

§ 2 Formål, funksjoner, relasjoner og definisjoner

2.1 Formål
Norsk Lokalradioforbund skal ivareta medlemmenes felles interesser og fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige sammenhenger. Norsk Lokalradioforbund skal være partipolitisk og verdimessig nøytralt.

 

2.2 Funksjoner. Norsk Lokalradioforbund skal fremme formålet ved bl.a. å:

 

2.2.1 representere i forhold til lovgivende myndighet og i andre fora

2.2.2 holde i hevd etiske retningslinjer og utvikle disse


2.2.3 forhandle om og inngå bransjeavtaler

 

2.2.4 tilrettelegge undervisning

 

2.2.5 fungere som bindeledd til radiogrupper, øvrig kringkasting og media

 

2.2.6 formidle informasjon av faglig, juridisk, økonomisk og annen art

 

2.2.7 informere om lokalradiobransjen til relevante målgrupper

 

2.2.8 opprettholde et internasjonalt engasjement

 

2.2.9 være premissleverandør for fremtidig satsning og utvikling

 

2.3 Relasjoner
Norsk Lokalradioforbund skal utvikle og opprettholde relasjoner som danner en naturlig plattform politisk, faglig, økonomisk og menneskelig.

 

2.4 Definisjoner som benyttes i disse vedtektene:

 

2.4.1 Lokalradio omfatter alle typer radiokringkasting med det formål å betjene lyttere i definerte områder og med utgangspunkt i konsesjon for slik virksomhet. Lokalradio erstatter helt og holdent det tidligere begrepet nærradio.


2.4.2 Konsesjonær er virksomhet med offentlig autorisasjon for drift av lokal kringkasting.

 

2.4.3 Forbund innebærer at NLR er lovlig registrert som en landsomfattende organisasjon.

 

2.4.4 Delegat er èn person som representerer en konsesjonær som er regulært medlem i NLR

§ 3 Medlemskapsforhold

3.1 Kvalifikasjon:
Medlemskap kan søkes av enhver som har konsesjon for drift av lokalradio, kringkastingsselskaper, individer og organisasjoner. Medlemskap kan søkes av lovlige selskaper, av myndige personer og andre virksomheter som vurderes som relevante i forhold til Norsk Lokalradioforbunds formål.

Aktører som innehar medlemskap i organisasjoner med tilsvarende formål eller virksomhet som NLR, kan ikke være medlemmer av NLR.

Dersom et selskap driver flere konsesjoner, kan ikke selskapet, men hver enkelt av konsesjonene har rett til medlemskap i NLR.

3.2 Regulære medlemmer
– skal inneha konsesjon for drift av lokalradio, dvs. være lokalradiokonsesjonær.

3.3 Assosierte medlemmer skal møte ett eller flere av følgende kriterier:

a) drive periodisk kringkastingsvirksomhet lokalt eller regionalt

b) produsere og/eller levere programmateriale for videresending av lokale medier

c) på annen måte anses relevant i forhold til Norsk Lokalradioforbunds formål.

Lokalradiokonsesjonærer kan ikke inneha assosiert eller indirekte medlemskap.

3.4 Fremgangsmåte:
Søknad om medlemskap leveres på standard skjema. Norsk Lokalradioforbund forbeholder seg retten til å avslå søknad på saklig grunnlag.

Avslag på søknad om medlemskap kan ankes til Landsmøtet, som fatter endelig vedtak. Ny søknad kan sendes seks måneder etter avslag i styret.

3.5 Gyldighet:
Medlemskapet gjelder fra det er registrert og kontingent er betalt.

3.6 Kontingent
til forbundet forfaller ved innmelding eller innen utgangen av januar.
Kontingentens kriterier og størrelse fastsettes av Landsmøtet.

3.7 Forpliktelser:
Medlemmene plikter å:

3.7.1 etterleve forbundets vedtekter og etiske regler samt de retningslinjer som følger av organisasjonens medlemskap i andre presseorganisasjoner

3.7.2 opptre lojalt i forhold til de vedtak styret fatter og i forhold til andre medlemmer

3.7.3 sende årlig regnskap og annen relevant informasjon om virksomhetene til utvikling av bransjedokumentasjon

3.7.4 betale kontingent og andre forpliktelser pålagt av Landsmøtet eller som følge av betalbare ytelser fra NLR.

§ 4 Landsmøtet

4.1 Myndighet. 
Landsmøtet er det høyeste besluttende organ i Norsk Lokalradioforbund.

Hvert regulært medlem har én stemme når medlemskapet er inngått før 1. februar samme år.

4.2 Tidspunkt.
Landsmøtet holdes hvert annet år innen utgangen av mai.

4.3 Varsling.

Styret innkaller til Landsmøte med minst åtte ukers varsel.

Saksdokumentene og innstillingen fra valgkomiteen skal være sendt ut  til medlemmene minst tre uker før Landsmøtet.

4.4 Saker
som ønskes behandlet av Landsmøtet skal være styret i hende senest seks  uker før Landsmøtet skal avholdes.

4.5 Beslutningsdyktighet.
Landsmøtet er vedtaksført når minimum en femtedel  av regulære medlemmer er representert, som definert i §§ 3.2 og 4.1.

4.6 Fullmakt.

4.6.1 En delegat kan ha én fullmakt fra annet medlem på landsmøtet.
Fullmakt må være innkommet til NLRs sekretariat senest èn uke  før landsmøtet.

4.6.2 Valgkomiteen fremmer forslag om en fullmaktskomité på tre medlemmer. Disse tre medlemmene går gjennom fullmaktene for  godkjenning før landsmøteforhandlingene starter opp.

4.6.3 Formelt er det likevel landsmøtet som velger fullmaktskomiteen etter innstilling fra valgkomiteen.

4.6.4 Ved innledningen til landsmøteforhandlingene skal fullmaktskomiteen presentere en oversikt over hvilke fullmakter som foreslås godkjent og hvem som har disse fullmaktene.

4.7 Forretningsorden
Landsmøtet godkjenner ordstyrer etter forslag fra styret.

Landsmøtet godkjenner dagsorden samt fullmaktskomité, protokollførere, protokollunderskrivere, tellekorps og resolusjonskomité etter forslag fra styret.

Landsmøtet behandler følgende faste poster:

a) styrets årsmelding

b) regnskap og revisjonsberetning for de siste 2 kalenderår

c) budsjett for landsmøteåret og retningsgivende budsjett for påfølgende år

d) saker fremmet av styret eller andre

e) styrets forslag til kontingent

f) andre forretninger som vedtatt av siste landsmøte

g) valg av styrets leder for to år

h) valg av to styremedlemmer for fire år

i)  valg av nestleder for to år

j)  valg av fem rangerte varamedlemmer for to år

k) valg av tre personer til valgkomiteen for to år

l) valg av to rangerte varamedlemmer til valgkomiteen for to år

m) valg av revisor

4.8 Tale- og stemmerett
forutsetter at kontingenten er betalt.

Regulære medlemmer i hht. § 3.2 har tale- og stemmerett.

Assosierte medlemmer i hht. § 3.3 har tale- men ikke stemmerett.

Medlemmer av administrasjonen har tale- og forslagsrett.

4.9 Avstemning.
Alle landsmøtesaker avgjøres ved alminnelig flertall, med mindre vedtektene angir noe annet. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret skal velges ved skriftlig avstemning.  For alle andre saker er det tilstrekkelig å vise stemmetegn, hvis ikke Landsmøtet vedtar noe annet.

4.10 Ekstraordinært Landsmøte.
Styret innkaller til ekstraordinært Landsmøte når

a) det ordinære Landsmøtet ikke er beslutningsdyktig i hht. § 4.5

b) når minimum en fjerdedel av de regulære medlemmene skriftlig krever det

c) når styret finner det påkrevet

Ekstraordinært Landsmøte innkalles med minst fire ukers varsel, og behandler kun den eller de saker som var grunnlag for kravet om innkallingen.

§ 5 Styret

5.1 Myndighet.
Styret er ansvarlig overfor Landsmøtet for tiltakets drift etter retningslinjer trukket opp i vedtektene og etter andre vedtak av Landsmøtet.

5.2 Valgbarhet.
I utgangspunktet bør styret ha overvekt av redaktører, daglige ledere eller andre dyktige representanter for medlemsmassen. Også personer i medlemmenes styrende organer og individer utenfor bransjen er valgbare.

5.3 Sammensetning.
Styret skal bestå av styreleder, nestleder, fire styremedlemmer og fem rangerte varamedlemmer, valgt i hht. § 4.7. Styret skal så langt mulig reflektere forbundets ulike typer radio og ellers inneha den kompetanse som er påkrevet. Begge kjønn skal være representert.

Maksimaltid i styret for et medlem er 12 år.  Etter to år ute av styret, gjeninntrer valgbarheten.

5.4.  Habilitet.
Ved overgang til konkurrerende virksomhet, eller ved engasjementer som setter vedkommendes troverdighet som styremedlem i fare, plikter et styremedlem å stille sin plass til disposisjon. Alternativt kan styret selv erklære et styremedlem inhabilt.

Når styret behandler enkeltsaker hvor styremedlem må ansees inhabilt, skal vedkommende fratre styrets behandling av saken.

5.5 Konstituering.
Styret konstituerer seg selv.

5.6 Beslutningsdyktighet.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er  til stede, deriblant leder eller nestleder.

5.7 Styremøter.
Styreleder, eller den han bemyndiger, innkaller til møter.  Hvis et flertall av styret forlanger det, skal det innkalles til styremøte.

5.8 Ansettelser.
Styret, eller den det gir fullmakt, ansetter personell og foretar lønnsplassering.

5.9 Nye medlemmer.
Styret, eller den det gir fullmakt, godkjenner nye medlemmer  i forbundet.

§ 6 Sekretariat

6.1 Generalsekretæren,
eller tilsvarende funksjon, forestår den daglige driften av  NLR innenfor de rammer styret pålegger. Generalsekretæren rapporterer til styret  som kan delegere til ham.
Om ikke annet avtales fungerer generalsekretæren som styrets sekretær.

6.2 Organisering.
Styret kan innenfor budsjettrammer og arbeidsplan organisere virksomheten på den måten som anses hensiktsmessig for å realisere forbundets overordnede mål.

§ 7 Lokale lag

7.1 Det kan dannes
lokale og regionale lag innen forbundet. Lokale lag skal drives og finansieres lokalt, og med lokale fellessaker som grunnlag for virksomheten.

7.2 Lokale vedtekter og rapportering.
Lokallagene plikter å formalisere virksomheten med utgangspunkt i forbundets standard vedtekter for lokallag.
Det skal føres regnskap og lagene skal sende årlig melding om virksomheten til NLR.

§ 8 Utmelding, strykning og eksklusjon

8.1 Utmelding
skal skje skriftlig før årsslutt.  Utmelding i løpet av et kalenderår fritar  ikke for de økonomiske forpliktelser som Landsmøtet har vedtatt skal gjelde for utmeldingsåret.

8.2 Strykning.
Styret kan stryke et medlem som ikke møter sine økonomiske forpliktelser innen seks måneder fra forfall.

8.3 Eksklusjon
kan gjennomføres av styret dersom et medlem ikke oppfyller vilkårene etter §3. Eksklusjon kan ankes innen 30 dager etter mottak. Anken behandles av første
Landsmøte som fatter endelig vedtak. Ved anke er medlemmet suspendert til saken er avgjort.

8.4 Økonomiske krav
ved strykning, suspensjon eller eksklusjon vil bli opprettholdt.

§ 9 Vedtektsendringer

9.1 Vedtektsendringer
eller -tillegg kan bare besluttes av Landsmøtet. Det kreves 2/3 flertall for slike endringer.

§ 10 Oppløsning

10.1  Forslag om oppløsning av forbundet kan bare fremmes på ordinært Landsmøte i  hht. § 4. Oppløsning krever ¾ flertall.  Landsmøte som vedtar oppløsning  bestemmer hvordan det økonomiske sluttoppgjør skal skje.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.